REKLAMA
WAŻNE

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ERGIS SA

2019-11-19 19:10
publikacja
2019-11-19 19:10
fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ERGIS SA z siedzibą w Warszawie

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”) ogłoszonym w dniu 1 października 2019 roku przez spółkę Finergis Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz przez Pana Marka Górskiego, zamieszkałego w Warszawie („Wzywający 2”) (zwani dalej łącznie „Wzywającymi”), działających łącznie w oparciu o pisemne porozumienie z dnia 1 października 2019 r. dotyczące wspólnego nabywania akcji („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) w związku z planowanym nabyciem przez Nabywającego akcji Spółki, zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 24 października 2019 roku oraz 13 listopada 2019 roku („Wezwanie”), zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia oraz w związku z pkt. 24 Wezwania, Wzywający niniejszym informują, że do 19 listopada 2019 r. (włącznie), który to termin jest nie dłuższy niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, ziścił się warunek zastrzeżony w treści pkt 24 Wezwania we wskazanym tam terminie tj. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 19 listopada 2019 roku uchwałę, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki.

W rezultacie transakcje nabycia Akcji Spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną zawarte nie później niż w dniu 22 listopada 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przypada na dzień 22 listopada 2019 r..

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W imieniu Wzywającego 1:

_________________

Imię i nazwisko: Paweł Kaczorowski

Stanowisko: Pełnomocnik

Wzywający 2:

_________________

Marek Górski

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki