REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2022-08-24 17:15
publikacja
2022-08-24 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_GK_KPTV_SA_za_I_polrocze_2022_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 139 336 118 962 30 012 26 162
III. Zysk z działalności operacyjnej 26 507 24 574 5 709 5 404
IV. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 26 268 24 168 5 658 5 315
V. Całkowite dochody ogółem 21 180 20 014 4 562 4 401
VI. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (nie w tysiącach) 1,08 0,98 0,23 0,21
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 474 27 551 2 902 6 059
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 833) (2 530) (395) (556)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 373) (16 570) (942) (3 644)
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 37 739 17 549 8 129 3 859
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XIV. (niebadany) (niebadany)
XV. Aktywa trwałe 143 581 146 746 30 676 31 905
XVI. Aktywa obrotowe 134 936 115 068 28 829 25 018
XVII. Aktywa razem 278 517 261 814 59 505 56 923
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 13 713 26 677 2 930 5 800
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 85 375 66 977 18 240 14 562
XX. Kapitał własny 179 429 168 160 38 335 36 561
XXI. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 423 431
XXII. 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone
XXIII. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2021 r. 30 czerwca 2022 r. 30 czerwca 2021 r.
XXIV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Przychody ze sprzedaży 100 620 93 058 21 673 20 465
XXVI. Zysk z działalności operacyjnej 2 824 9 584 608 2 108
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 2 449 9 210 527 2 025
XXVIII. Całkowite dochody ogółem 2 143 7 325 462 1 611
XXIX. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
XXX. Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,11 0,37 0,02 0,08
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 055 17 607 443 3 872
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 (2 500) 13 (550)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 317) (16 543) (930) (3 638)
XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 476 1 193 2 903 262
XXXV. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXVI. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 30 czerwca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XXXVII. (niebadany) (przekształcony*) (niebadany) (przekształcony*)
XXXVIII. Aktywa trwałe 241 990 241 931 51 701 52 601
XXXIX. Aktywa obrotowe 74 616 52 585 15 941 11 433
XL. Aktywa razem 316 606 294 516 67 642 64 034
XLI. Zobowiązania długoterminowe 6 791 19 966 1 451 4 341
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 93 621 50 588 20 002 10 999
XLIII. Kapitał własny 216 194 223 962 46 189 48 694
XLIV. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 423 431
<html>
<head>

</head>
<body>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">*
Informacje na temat przekształcenia zamieszczono w nocie 14 do
Śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.</font></span><br/><br/>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:</font></span><br/>-
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązujący na dzień 30 czerwca 2022 r.: 4,6806</font></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" color="black">
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">zł/EUR.
Dla wartości porównawczych średni kurs na dzień 31 grudnia 2021 r.:
4,5994 zł/EUR;</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych – według kursu średniego, liczonego jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w okresie 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r., określonych przez
Narodowy Bank Polski: </font></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" color="black">4,6427</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">
zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2021 r. – 30
czerwca 2021 r.: </font></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="10.0pt" color="black">4,5472
zł/EUR</font></span><span style="line-height: 150%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font face="Verdana,sans-serif" color="black">.</font></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<br/>

</p>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%">
<b><u><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino<br style="line-height: 150%">Polska
TV S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. zostały objęte
następujące podmioty:</font></span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Kino Polska TV
S.A.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">-
Stopklatka S.A.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Kino Polska Muzyka
Sp. z o.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Filmbox Iberia
S.L.U.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">-
Filmbox International Ltd.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film Slovakia s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- SPI
International Magyarorsza</font></span><font size="10.0pt"><span style="line-height: 150%">g,
Kft.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%">
<b><u><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino<br style="line-height: 150%">Polska
TV S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. zostały objęte
następujące podmioty:</font></span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Kino Polska TV
S.A.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">-
Stopklatka S.A.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Kino Polska Muzyka
Sp. z o.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Filmbox Iberia
S.L.U.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Filmbox Estonia OU
w likwidacji,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Filmbox
International Ltd.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film Slovakia s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- SPI International
Magyarorszag, Kft.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt" color="black">11
stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A.
podjęło uchwałę w sprawie połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) z
Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie spółek
nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt" color="black">2
lutego 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką zależną - Kino Polska Muzyka
Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Kino
Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki "Kino Polska
TV" S.A. Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Emitent
wstąpił z dniem połączenia tj. 2 lutego 2022 r., we wszystkie prawa i
obowiązki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt" color="black">7
lutego 2022 r. zarejestrowane zostało nabycie przez Kino Polska TV S.A.
1% udziałów w Help Film Slovakia s.r.o., odpowiadających 750 EUR wkładu
w kapitale tej spółki.</font><font size="10.0pt"> </font></span>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny GK KPTV SA za I półrocze 2022 r.pdfSkonsolidowany raport półroczny GK KPTV SA za I półrocze 2022 r.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-24 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2022-08-24 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki