4,6700 zł
0,43% 0,0200 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_KV_2Q_2019_FINAL_FF_podpis4.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Krynica_Vitamin_Raport_z_przegladu_SSF_1H2019_PODPIS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Krynica_Vitamin_SA_Raport_z_przegladu_SF_1H2019_PODPIS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE SKONSOLIDOWANE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 137 942 127 528 32 169 30 081
II. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 5 261 4 695 1 227 1 107
III. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 4 594 3 070 1 071 724
IV. Zysk ( strata) netto 3 672 2 374 856 560
V. Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 672 2 374 856 560
VI. Zysk na akcję ( PLN ) 0,300 0,194 0,070 0,046
VII. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,300 0,194 0,070 0,046
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,2880 4,2395
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 258 4 804 2 859 1 133
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 434 -9 978 -2 200 -2 354
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 189 4 788 -744 1 129
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -365 -386 -85 -91
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,2880 4,23945
XIV. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XV. tys. PLN tys. EUR
XVI. Aktywa 182 908 151 545 43 017 35 243
XVII. zobowiązania długoterminowe 32 171 22 561 7 566 5 247
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 99 087 72 956 23 304 16 967
XIX. Kapitał własny 51 651 56 028 12 147 13 030
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 51 651 56 028 12 147 13 030
XXI. Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,2520 4,3000
XXII. Przychody ze sprzedaży 137 910 127 516 32 162 30 078
XXIII. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 5 441 4 910 1 269 1 158
XXIV. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 4 775 3 285 1 114 775
XXV. Zysk ( strata) netto 3 852 2 590 898 611
XXVI. Zysk na akcję ( PLN ) 0,314 0,211 0,073 0,050
XXVII. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,314 0,211 0,073 0,050
XXVIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,2880 4,2395
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 354 4 884 2 881 1 152
XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 419 -9 923 -2 197 -2 341
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 189 4 788 -744 1 129
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -254 -251 -59 -59
XXXIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,2880 4,2395
XXXIV. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XXXV. tys. PLN tys. EUR
XXXVI. Aktywa 176 370 146 447 41 479 34 057
XXXVII. zobowiązania długoterminowe 25 902 17 356 6 092 4 036
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 97 969 72 188 23 041 16 788
XXXIX. Kapitał własny 47 736 51 970 11 227 12 086
XL. Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,2520 4,3000


W okresach objętych
skróconymi sprawozdaniami finansowymi, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2019
- 4,2520 EUR/PLN,średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01-30.06.2019
- 4,2880 EUR/PLN, 01.01-30.06.2018
– 4,2395 EUR/PLN, kurs
obowiązujący na koniec poprzedniego roku obrotowego, do przeliczeń
danych bilansowych: 31.12.2018
– 4,3000 EUR/PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF KV_2Q_2019 FINAL_FF_podpis4.pdfSF KV_2Q_2019 FINAL_FF_podpis4.pdf
GK Krynica Vitamin Raport z przeglądu SSF 1H2019 PODPIS.pdfGK Krynica Vitamin Raport z przeglądu SSF 1H2019 PODPIS.pdf
Krynica Vitamin SA Raport z przeglądu SF 1H2019 PODPIS.pdfKrynica Vitamin SA Raport z przeglądu SF 1H2019 PODPIS.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2019-08-26 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych2019-08-26
Michał Sokolewicz - główny księgowy


Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.