REKLAMA

KREZUS SA: Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

2015-10-15 10:50
publikacja
2015-10-15 10:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
DOC151014-004.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-15
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Spółka Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2015 roku Emitent otrzymał zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z decyzją wydaną na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 43 ust.l, art. 44 oraz 233 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Emitenta z dnia 28 września 2015 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie i transport następujących odpadów:
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
Odpady metalowe
Inne niewymienione odpady
Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
Inne niewymienione odpady
Inne niewymienione odpady
Inne niewymienione odpady
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
Inne niewymienione odpady
Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
Nieprzerobione żużle z innych procesów
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
Inne szlamy i osady pofiltracyjne
Zgary z hutnictwa żelaza
Inne niewymienione odpady
Odpadowe anody
Odpady tlenków glinu
Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
Inne niewymienione odpady
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
Inne niewymienione odpady
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
Inne cząstki i pyły
Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
Inne niewymienione odpady
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
Inne cząstki i pyły
Inne niewymienione odpady
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
Inne cząstki i pyły
Inne niewymienione odpady
Cząstki i pyły
Inne żużle
Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
Odpadowe anody
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
Inne niewymienione odpady
Wybrakowane wyroby żeliwne
Inne niewymienione odpady
Zgary i żużle odlewnicze
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
Inne niewymienione odpady
Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
Inne niewymienione odpady
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
Inne niewymienione odpady
Inne niewymienione odpady
Cynk twardy
Popiół cynkowy
Inne niewymienione odpady
Opady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów
Cząstki i pyły żelaza i jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
Odpady spawalnicze
Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
Inne niewymienione odpady
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Inne niewymienione odpady
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
Baterie i akumulatory ołowiowe
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
Tworzywa sztuczne
Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Ołów
Cynk
Żelazo i stal
Cyna
Mieszaniny metali
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
Odpady żelaza i stali
Odpady metali nieżelaznych
Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
Papier i tektura
Metale żelazne
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne i guma
Minerały ( np. piasek, kamienie)

Emitent określił miejsce zbierania i magazynowania odpadów, którym będzie budynek magazynowy zlokalizowany na nieruchomości przy ul Włocławskiej 187 w Toruniu (dz. nr 61 i 62, obr. 76).
Emitent zobowiązał się do zachowania następujących warunków podczas zbierania odpadów: odpady gromadzone będą selektywnie we wskazanym wyżej budynku magazynowym, posiadającym szczelną, betonową posadzkę, zabronione jest magazynowanie odpadów poza tym obiektem, odpady zbierane będą w opakowaniach (pojemnikach, kontenerach, workach big-bag, itp.), opakowania magazynowe wykonane muszą być z materiału o odpowiedniej gęstości, odpornego na działanie substancji zawartych w magazynowanych odpadach, odpady o drobnej frakcji oraz odpady o konsystencji płynnej należy magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w sposób, który wykluczy możliwość ich niekontrolowanego wprowadzenia do środowiska, odpady poddawane mogą być w miejscu zbierania sortowaniu i przepakowywaniu w celu przygotowania ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, ewentualne zanieczyszczenia wydzielone z przyjętych odpadów należy gromadzić w odrębnych opakowaniach i przekazywać do zagospodarowania na zasadach określonych w ustawie o odpadach, miejsce zbierania odpadów należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, należy prowadzić ewidencję zbieranych odpadów, przyjęty sposób magazynowania odpadów nie może powodować zanieczyszczenia środowiska, zebrane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenia właściwego organu na ich zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie. Emitent będzie prowadził działalności w zakresie transportu odpadów na terenie całego kraju. Emitent zobowiązał się do zachowania następujących warunków podczas transportu odpadów: odpady transportowane będą w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska podczas ich przewożenia oraz załadunku i rozładunku, odpady należy transportować pojazdami o zamkniętej lub zabezpieczonej plandeką skrzyni ładunkowej bądź w opakowaniach transportowych, w sposób wykluczający możliwość rozproszenia ładunku i wymieszania się odpadów różnych rodzajów, wnioskodawca posiadać musi tytuł prawny do pojazdów wykorzystywanych w działalności transportowej. Transportowane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wskazanym przez zlecającego usługę transportu. Niniejsze zezwolenie ważne jest do dnia 14 października 2025 roku. Emitent zamieszcza w załączniku skan niniejszej decyzji.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej znaczenie dla realizacji przyszłej strategii rozwoju Emitenta. 
Załączniki
Plik Opis
DOC151014-004.pdfDOC151014-004.pdf Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-15 Jacek Ptaszek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki