Jak zamknąć konto firmowe w banku?

Jak zamknąć rachunek firmowy w mBanku, Idea Banku, Getin Banku i innych instytucjach? Okazuje się, że w dobie przeniesienia biznesu do internetu procedury dotyczące zamknięcia konta w dalszym ciągu pozostawiają wiele do życzenia. Tylko nieliczne instytucje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i umożliwiają rozwiązanie umowy przez bankowość internetową czy telefonicznie. Sprawdzamy, jakie są sposoby wypowiedzenia umowy w 25 bankach.

Przedsiębiorcy nie mają łatwego zadania, jeśli postanowią zamknąć rachunek firmowy bądź przenieść go do innego banku. Okazuje się, że większość instytucji w takiej sytuacji wymaga zachowania formy pisemnej, a nawet potwierdzenia podpisów przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną, konsularną bądź uzyskania potwierdzenia urzędowego. Tylko w nielicznych bankach, m.in. w Getin Banku, mBanku czy Orange Finanse, właściciele własnych biznesów mogą rozwiązać umowę drogą internetową, a tylko w trzech – telefonicznie.

Jak zamknąć konto firmowe w banku?
Jak zamknąć konto firmowe w banku?

Wypowiadając umowę rachunku firmowego, warto sprawdzić, czy bank wymaga złożenia wniosku na odpowiednim wewnętrznym druku, czy też umożliwia sporządzenie oświadczenia w dowolnej formie. Dodatkowo należy pamiętać, iż wypowiedzenie w formie pisemnej musi zawierać odręczny podpis posiadacza rachunku bądź osób uprawnionych do reprezentacji firmy, który będzie zgodny z tym złożonym na karcie wzoru odpisu. Dodatkowo pismo powinno zawierać niezbędne dane, które umożliwiają rozwiązanie współpracy z bankiem:

 • imiona i nazwiska wszystkich osób, których zgoda jest konieczna do zamknięcia rachunku (zgodnie z kartą wzorów podpisów),
 • pełna nazwa firmy,
 • numery REGON oraz NIP,
 • numer rachunku, którego dotyczy wypowiedzenie,
 • numer rachunku, na który w dniu wygaśnięcia umowy, bank przeleje środki wraz z danymi posiadacza rachunku.

Jak zamknąć konto w Alior Banku?

Umowa rachunku zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez posiadacza z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Alior Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Przy czym w przypadku przesłania wypowiedzenia na adres banku, jego okres liczony jest od dnia otrzymania korespondencji przez instytucję. Rozwiązanie umowy powinno zostać prawidłowo podpisane zgodnie z reprezentacją oraz złożonym w banku wzorem podpisu. Dodatkowo jeśli rachunek prowadzony jest dla wspólników spółki cywilnej w związku z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej, umowa może zostać rozwiązana przez każdego z nich ze skutkiem wobec pozostałych wspólników/współposiadaczy.

Należy pamiętać, że wypowiadając umowę przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kart do niego wydanych. Natomiast brak ich zwrotu skutkuje ich zastrzeżeniem przez bank. Dodatkowo przed upływem okresu wypowiedzenia posiadacz rachunku powinien wskazać w formie pisemnej sposób zadysponowania środkami znajdującymi się na koncie. W razie braku dyspozycji bank, po upływie okresu wypowiedzenia, przeksięguje znajdujące się na rachunku środki na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w BGŻ BNP Paribas

Posiadacz konta firmowego może wypowiedzieć umowę rachunku w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym w przypadku posiadania nierozliczonych transakcji lub lokat terminowych, umowa wygasa odpowiednio z dniem rozliczenia ostatniej transakcji. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank BGŻ BNP, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Środki znajdujące się na rachunku powinny zostać zadysponowane przez przedsiębiorcę poprzez złożenie pisemnego wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zostaną przelane po rozwiązaniu umowy. W razie braku dyspozycji zostaną przekazane na nieoprocentowany wewnętrzny rachunek banku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w BOŚ Banku

Klient może rozwiązać umowę rachunku z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast jego bieg liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia. Właściciel własnego biznesu ma do dyspozycji dwa kanały, za pomocą których może rozwiązać umowę:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – BOŚ  Bank, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Wypowiedzenie umowy rachunku może zostać złożone wyłącznie przez reprezentanta zgodnie z kartą wzorów podpisów i wskazanymi uprawnieniami. Klient jest zobowiązany do dostarczenia niewykorzystanych blankietów czekowych i kart bankowych oraz złożenia dyspozycji zagospodarowania saldem. Jeśli taka dyspozycja nie wpłynie do banku, po 14 dniach środki zostają przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek (w przypadku salda poniżej 10 zł - w przychody banku).

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć konto w Banku Zachodnim WBK?

Umowa rachunku może zostać rozwiązana w każdym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie w Centrum Obsługi Klientów Firmowych (wyłącznie dla klientów posiadających umowę na obsługę telefoniczną);
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław.

Należy pamiętać, że podpis na dyspozycji zamknięcia rachunku musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na karcie identyfikacyjnej. Dodatkowo wniosek może zostać złożony przez posiadacza w dowolnej formie pisemnej pod warunkiem, iż zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane do zamknięcia rachunku. Klient, który planuje przesłać dyspozycję listownie, musi mieć na uwadze, że tożsamość i własnoręczność złożonych podpisów winna być potwierdzona przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, bądź inny organ wyznaczony przez dane państwo do wydawania poświadczeń dokumentów urzędowych.

Umowa rachunku może zostać wypowiedziana samodzielnie przez posiadacza, gdy jest jedynym właścicielem firmy, bądź przez reprezentantów (działających jednoosobowo lub łącznie – zgodnie z reprezentacją firmy wynikającą z dokumentacji założycielskiej). Dodatkowo, jeśli na rachunku znajdują się środki w chwili jego zamykania, posiadacz powinien nimi zadysponować (wskazać inny rachunek w celu ich przeksięgowania bądź wypłacić gotówkę). Jeśli dyspozycja nie zostanie złożona, bank przeleje środki na odrębny nieoprocentowany rachunek bankowy.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Citi Handlowym

Posiadacz rachunku może w każdym czasie rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – City Handlowy, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

Dodatkowo przed upływem okresu wypowiedzenia przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać  bankowi w formie pisemnej, dyspozycję dotyczącą sposobu zwrotu środków zgromadzonych na rachunku. W razie niewystarczającej instrukcji lub jej braku bank, po upływie okresu wypowiedzenia, zamknie rachunek, a znajdujące się na nim środki przeksięguje na wewnętrzne, nieoprocentowane konta rozrachunkowe.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

 Wypowiedzenie umowy w Credit Agricole

Umowa konta może zostać wypowiedziana wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku bankowym, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Credit Agricole, Orląt Lwowskich 1, 153-605, Wrocław.  

Warunkiem przyjęcia wypowiedzenia przesłanego korespondencyjnie jest zgodność podpisu pod  dyspozycją ze wzorem złożonym w banku na karcie wzoru podpisu przez posiadacza konta. Dyspozycje rozwiązania umowy z bankiem może również złożyć osoba reprezentująca firmę zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnik notarialny, po wcześniejszej aktualizacji.

W przypadku wypowiedzenia umowy konta firmowego przedsiębiorca jest zobowiązany dodatkowo do zwrotu lub zniszczenia kart płatniczych, zwrotu tokenów wydanych do konta, spłaty zobowiązań wobec banku z tytułu prowadzenia konta, w tym wyrównania ewentualnego salda debetowego oraz zadysponowania środkami pozostającymi na rachunkach. Jeżeli natomiast posiadacz, do końca okresu wypowiedzenia, nie zadysponuje środkami znajdującymi się na koncie, stają się one nieoprocentowanym depozytem bankowym.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Deutsche Banku

Posiadacz rachunku jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Jednocześnie Bank może przychylić się do wniosku klienta o skrócenie tego terminu. Wypowiedzenie może zostać złożone:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Deutsche Bank Polska, Biuro Obsługi Kart Płatniczych i Rachunków, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

Klient jest zobowiązany do wskazania rachunku, na który mają zostać przekazane środki znajdujące się na zamykanym koncie. Przed końcem upływu wypowiedzenia posiadacz jest również zobowiązany do zwrotu wszystkich niewykorzystanych blankietów czekowych oraz kart debetowych. Jednocześnie wypowiedzenie umowy ramowej skutkuje rozwiązaniem umów o kartę debetową oraz wszelkich umów dotyczących innych kanałów dostępu.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć rachunek w Getin Banku?

Klienci banku mogą wypowiedzieć rachunek firmowy w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, korzystając z jednej z opcji:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej GB24;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Getin Noble Bank SA, skrytka pocztowa 593, 40-495 Katowice S 105.

Rachunek może zostać wypowiedziany przez osobę reprezentującą firmę na podstawie dokumentów prawnych. Dodatkowo rozwiązanie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta. Należy jednak pamiętać o zadysponowaniu środkami znajdującymi się na zamykanym rachunku.

Opłata: bank pobiera opłatę w wysokości 100 zł w przypadku rezygnacji z podstawowego pakietu Moja Firma w ciągu 90 dni od jego otwarcia lub likwidacji na wniosek klienta rachunku przed upływem 365 dni od daty otwarcia, w przypadku korzystania z promocyjnej oferty dla start-up.

Wypowiedzenie umowy w Idea Banku

Przedsiębiorca może rozwiązać umowę rachunku za porozumieniem stron lub w skutek jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezbędne jest dostarczenie do banku wypowiedzenia w formie pisemnej:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zawierać podpis zgodny ze wzorem podpisu zamieszczonym na karcie wzorów podpisów. Dodatkowo, przed upływem okresu wypowiedzenia,  posiadacz rachunku jest zobowiązany przekazać bankowi instrukcje dotyczące sposobu zwrotu  środków zgromadzonych na przedmiotowym koncie. W razie jej braku znajdujące się na rachunku środki, zostaną przeksięgowane na wewnętrzne nieoprocentowane konta rozrachunkowe. Dodatkowo z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bank dokonuje zastrzeżenia wszystkich kart wydanych do tego rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Inteligo

Właściciel własnego biznesu może złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, składając wniosek:

 • w placówkach PKO;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Inteligo – PKO BP ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa.

Dodatkowo ma możliwość wypowiedzenia dowolnego rachunku dodatkowego prowadzonego w ramach Konta Inteligo za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, również z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Natomiast rozwiązanie umowy rachunku głównego jest równoznaczne z wypowiedzeniem wszystkich innych umów o produkty lub usługi, świadczonych w jego ramach. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje zamknięcie rachunku oraz dezaktywacja kart płatniczych. Jeśli na zamykanym rachunku (innym niż główny) znajdują się środki pieniężne w momencie zamknięcia, są one automatycznie przelewane na rachunek główny. W przypadku zamknięcia rachunku głównego pieniądze są przelewane na rachunek wskazany we wniosku o zamknięcie konta.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w ING Banku Śląskim

Rozwianie umowy może być dokonane w każdym momencie za wyjątkiem sytuacji, gdy klient posiada saldo debetowe lub korzysta z produktów kredytowych. ING Bank Śląski jako jeden z nielicznych banków nie posiada okresu wypowiedzenia. Natomiast wniosek w formie pisemnej można złożyć:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – ING Bank, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

Dodatkowo w przypadku złożenia wniosku w formie korespondencyjnej, dyspozycja musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do zarządzania rachunkiem oraz potwierdzona, w formie aktu notarialnego sporządzonego w kraju lub przez notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, tj. w Polsce u notariusza, za granicą urzędowo lub notarialnie, wówczas dokument musi zawierać apostille. Podpis można również potwierdzić w polskiej placówce dyplomatycznej, konsularnej lub u notariusza kraju z którym RP podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany do zwrotu kart wydanych do rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w mBanku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w całości lub w przypadku, gdy na jej podstawie prowadzony więcej niż jeden rachunek, w części dotyczącej danego konta, w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, składając dyspozycję:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej;
 • na infolinii – mLinia;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny mBank – Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

Termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia do banku. Natomiast bank po otrzymaniu oświadczenia złożonego przez posiadacza zastrzega karty płatnicze wydane do rachunku, jednak nie wcześniej niż z upływem okresu wypowiedzenia.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć konto w Banku Millennium, PKO BP czy  Plus Banku - czytaj dalej »

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl