REKLAMA

Jak zamknąć konto firmowe w banku?

2017-08-29 06:00
publikacja
2017-08-29 06:00

Jak zamknąć rachunek firmowy w mBanku, Idea Banku, Getin Banku i innych instytucjach? Okazuje się, że w dobie przeniesienia biznesu do internetu procedury dotyczące zamknięcia konta w dalszym ciągu pozostawiają wiele do życzenia. Tylko nieliczne instytucje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i umożliwiają rozwiązanie umowy przez bankowość internetową czy telefonicznie. Sprawdzamy, jakie są sposoby wypowiedzenia umowy w 25 bankach.

Przedsiębiorcy nie mają łatwego zadania, jeśli postanowią zamknąć rachunek firmowy bądź przenieść go do innego banku. Okazuje się, że większość instytucji w takiej sytuacji wymaga zachowania formy pisemnej, a nawet potwierdzenia podpisów przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną, konsularną bądź uzyskania potwierdzenia urzędowego. Tylko w nielicznych bankach, m.in. w Getin Banku, mBanku czy Orange Finanse, właściciele własnych biznesów mogą rozwiązać umowę drogą internetową, a tylko w trzech – telefonicznie.

Jak zamknąć konto firmowe w banku?

Wypowiadając umowę rachunku firmowego, warto sprawdzić, czy bank wymaga złożenia wniosku na odpowiednim wewnętrznym druku, czy też umożliwia sporządzenie oświadczenia w dowolnej formie. Dodatkowo należy pamiętać, iż wypowiedzenie w formie pisemnej musi zawierać odręczny podpis posiadacza rachunku bądź osób uprawnionych do reprezentacji firmy, który będzie zgodny z tym złożonym na karcie wzoru odpisu. Dodatkowo pismo powinno zawierać niezbędne dane, które umożliwiają rozwiązanie współpracy z bankiem:

 • imiona i nazwiska wszystkich osób, których zgoda jest konieczna do zamknięcia rachunku (zgodnie z kartą wzorów podpisów),
 • pełna nazwa firmy,
 • numery REGON oraz NIP,
 • numer rachunku, którego dotyczy wypowiedzenie,
 • numer rachunku, na który w dniu wygaśnięcia umowy, bank przeleje środki wraz z danymi posiadacza rachunku.

Jak zamknąć konto w Alior Banku?

Umowa rachunku zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez posiadacza z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Alior Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Przy czym w przypadku przesłania wypowiedzenia na adres banku, jego okres liczony jest od dnia otrzymania korespondencji przez instytucję. Rozwiązanie umowy powinno zostać prawidłowo podpisane zgodnie z reprezentacją oraz złożonym w banku wzorem podpisu. Dodatkowo jeśli rachunek prowadzony jest dla wspólników spółki cywilnej w związku z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej, umowa może zostać rozwiązana przez każdego z nich ze skutkiem wobec pozostałych wspólników/współposiadaczy.

Należy pamiętać, że wypowiadając umowę przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kart do niego wydanych. Natomiast brak ich zwrotu skutkuje ich zastrzeżeniem przez bank. Dodatkowo przed upływem okresu wypowiedzenia posiadacz rachunku powinien wskazać w formie pisemnej sposób zadysponowania środkami znajdującymi się na koncie. W razie braku dyspozycji bank, po upływie okresu wypowiedzenia, przeksięguje znajdujące się na rachunku środki na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w BGŻ BNP Paribas

Posiadacz konta firmowego może wypowiedzieć umowę rachunku w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym w przypadku posiadania nierozliczonych transakcji lub lokat terminowych, umowa wygasa odpowiednio z dniem rozliczenia ostatniej transakcji. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank BGŻ BNP, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Środki znajdujące się na rachunku powinny zostać zadysponowane przez przedsiębiorcę poprzez złożenie pisemnego wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zostaną przelane po rozwiązaniu umowy. W razie braku dyspozycji zostaną przekazane na nieoprocentowany wewnętrzny rachunek banku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w BOŚ Banku

Klient może rozwiązać umowę rachunku z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast jego bieg liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia. Właściciel własnego biznesu ma do dyspozycji dwa kanały, za pomocą których może rozwiązać umowę:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – BOŚ  Bank, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Wypowiedzenie umowy rachunku może zostać złożone wyłącznie przez reprezentanta zgodnie z kartą wzorów podpisów i wskazanymi uprawnieniami. Klient jest zobowiązany do dostarczenia niewykorzystanych blankietów czekowych i kart bankowych oraz złożenia dyspozycji zagospodarowania saldem. Jeśli taka dyspozycja nie wpłynie do banku, po 14 dniach środki zostają przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek (w przypadku salda poniżej 10 zł - w przychody banku).

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć konto w Banku Zachodnim WBK?

Umowa rachunku może zostać rozwiązana w każdym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku:

 • w oddziale banku;
 • telefonicznie w Centrum Obsługi Klientów Firmowych (wyłącznie dla klientów posiadających umowę na obsługę telefoniczną);
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław.

Należy pamiętać, że podpis na dyspozycji zamknięcia rachunku musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na karcie identyfikacyjnej. Dodatkowo wniosek może zostać złożony przez posiadacza w dowolnej formie pisemnej pod warunkiem, iż zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane do zamknięcia rachunku. Klient, który planuje przesłać dyspozycję listownie, musi mieć na uwadze, że tożsamość i własnoręczność złożonych podpisów winna być potwierdzona przez notariusza, polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, bądź inny organ wyznaczony przez dane państwo do wydawania poświadczeń dokumentów urzędowych.

Umowa rachunku może zostać wypowiedziana samodzielnie przez posiadacza, gdy jest jedynym właścicielem firmy, bądź przez reprezentantów (działających jednoosobowo lub łącznie – zgodnie z reprezentacją firmy wynikającą z dokumentacji założycielskiej). Dodatkowo, jeśli na rachunku znajdują się środki w chwili jego zamykania, posiadacz powinien nimi zadysponować (wskazać inny rachunek w celu ich przeksięgowania bądź wypłacić gotówkę). Jeśli dyspozycja nie zostanie złożona, bank przeleje środki na odrębny nieoprocentowany rachunek bankowy.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Citi Handlowym

Posiadacz rachunku może w każdym czasie rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – City Handlowy, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

Dodatkowo przed upływem okresu wypowiedzenia przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać  bankowi w formie pisemnej, dyspozycję dotyczącą sposobu zwrotu środków zgromadzonych na rachunku. W razie niewystarczającej instrukcji lub jej braku bank, po upływie okresu wypowiedzenia, zamknie rachunek, a znajdujące się na nim środki przeksięguje na wewnętrzne, nieoprocentowane konta rozrachunkowe.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

 Wypowiedzenie umowy w Credit Agricole

Umowa konta może zostać wypowiedziana wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku bankowym, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Credit Agricole, Orląt Lwowskich 1, 153-605, Wrocław.  

Warunkiem przyjęcia wypowiedzenia przesłanego korespondencyjnie jest zgodność podpisu pod  dyspozycją ze wzorem złożonym w banku na karcie wzoru podpisu przez posiadacza konta. Dyspozycje rozwiązania umowy z bankiem może również złożyć osoba reprezentująca firmę zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnik notarialny, po wcześniejszej aktualizacji.

W przypadku wypowiedzenia umowy konta firmowego przedsiębiorca jest zobowiązany dodatkowo do zwrotu lub zniszczenia kart płatniczych, zwrotu tokenów wydanych do konta, spłaty zobowiązań wobec banku z tytułu prowadzenia konta, w tym wyrównania ewentualnego salda debetowego oraz zadysponowania środkami pozostającymi na rachunkach. Jeżeli natomiast posiadacz, do końca okresu wypowiedzenia, nie zadysponuje środkami znajdującymi się na koncie, stają się one nieoprocentowanym depozytem bankowym.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Deutsche Banku

Posiadacz rachunku jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Jednocześnie Bank może przychylić się do wniosku klienta o skrócenie tego terminu. Wypowiedzenie może zostać złożone:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Deutsche Bank Polska, Biuro Obsługi Kart Płatniczych i Rachunków, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

Klient jest zobowiązany do wskazania rachunku, na który mają zostać przekazane środki znajdujące się na zamykanym koncie. Przed końcem upływu wypowiedzenia posiadacz jest również zobowiązany do zwrotu wszystkich niewykorzystanych blankietów czekowych oraz kart debetowych. Jednocześnie wypowiedzenie umowy ramowej skutkuje rozwiązaniem umów o kartę debetową oraz wszelkich umów dotyczących innych kanałów dostępu.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć rachunek w Getin Banku?

Klienci banku mogą wypowiedzieć rachunek firmowy w dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, korzystając z jednej z opcji:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej GB24;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Getin Noble Bank SA, skrytka pocztowa 593, 40-495 Katowice S 105.

Rachunek może zostać wypowiedziany przez osobę reprezentującą firmę na podstawie dokumentów prawnych. Dodatkowo rozwiązanie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem karty płatniczej wydanej do przedmiotowego konta. Należy jednak pamiętać o zadysponowaniu środkami znajdującymi się na zamykanym rachunku.

Opłata: bank pobiera opłatę w wysokości 100 zł w przypadku rezygnacji z podstawowego pakietu Moja Firma w ciągu 90 dni od jego otwarcia lub likwidacji na wniosek klienta rachunku przed upływem 365 dni od daty otwarcia, w przypadku korzystania z promocyjnej oferty dla start-up.

Wypowiedzenie umowy w Idea Banku

Przedsiębiorca może rozwiązać umowę rachunku za porozumieniem stron lub w skutek jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezbędne jest dostarczenie do banku wypowiedzenia w formie pisemnej:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01 -208 Warszawa.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zawierać podpis zgodny ze wzorem podpisu zamieszczonym na karcie wzorów podpisów. Dodatkowo, przed upływem okresu wypowiedzenia,  posiadacz rachunku jest zobowiązany przekazać bankowi instrukcje dotyczące sposobu zwrotu  środków zgromadzonych na przedmiotowym koncie. W razie jej braku znajdujące się na rachunku środki, zostaną przeksięgowane na wewnętrzne nieoprocentowane konta rozrachunkowe. Dodatkowo z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bank dokonuje zastrzeżenia wszystkich kart wydanych do tego rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Inteligo

Właściciel własnego biznesu może złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, składając wniosek:

 • w placówkach PKO;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Inteligo – PKO BP ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa.

Dodatkowo ma możliwość wypowiedzenia dowolnego rachunku dodatkowego prowadzonego w ramach Konta Inteligo za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, również z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Natomiast rozwiązanie umowy rachunku głównego jest równoznaczne z wypowiedzeniem wszystkich innych umów o produkty lub usługi, świadczonych w jego ramach. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje zamknięcie rachunku oraz dezaktywacja kart płatniczych. Jeśli na zamykanym rachunku (innym niż główny) znajdują się środki pieniężne w momencie zamknięcia, są one automatycznie przelewane na rachunek główny. W przypadku zamknięcia rachunku głównego pieniądze są przelewane na rachunek wskazany we wniosku o zamknięcie konta.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w ING Banku Śląskim

Rozwianie umowy może być dokonane w każdym momencie za wyjątkiem sytuacji, gdy klient posiada saldo debetowe lub korzysta z produktów kredytowych. ING Bank Śląski jako jeden z nielicznych banków nie posiada okresu wypowiedzenia. Natomiast wniosek w formie pisemnej można złożyć:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – ING Bank, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

Dodatkowo w przypadku złożenia wniosku w formie korespondencyjnej, dyspozycja musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do zarządzania rachunkiem oraz potwierdzona, w formie aktu notarialnego sporządzonego w kraju lub przez notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, tj. w Polsce u notariusza, za granicą urzędowo lub notarialnie, wówczas dokument musi zawierać apostille. Podpis można również potwierdzić w polskiej placówce dyplomatycznej, konsularnej lub u notariusza kraju z którym RP podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany do zwrotu kart wydanych do rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w mBanku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w całości lub w przypadku, gdy na jej podstawie prowadzony więcej niż jeden rachunek, w części dotyczącej danego konta, w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, składając dyspozycję:

 • w oddziale banku;
 • za pośrednictwem bankowości internetowej;
 • na infolinii – mLinia;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny mBank – Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

Termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia do banku. Natomiast bank po otrzymaniu oświadczenia złożonego przez posiadacza zastrzega karty płatnicze wydane do rachunku, jednak nie wcześniej niż z upływem okresu wypowiedzenia.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć konto w Banku Millennium, PKO BP czy  Plus Banku - czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy w Millennium Banku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wniosek o zamknięcie rachunku można złożyć:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Millennium Bank, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Przedsiębiorca w zakresie zamykanego rachunku jest zobowiązany do zwrotu kart płatniczych (w momencie złożenia dyspozycji rozwiązania umowy rachunku), zwrotu niewykorzystanych blankietów czekowych, spłaty wszystkich zobowiązań oraz złożenia dyspozycji dotyczącej przekazania środków na inny rachunek bankowy. Jeśli posiadacz nie złoży dyspozycji przekazania środków, bank dokona ich przeksięgowania na nieoprocentowane konto techniczne. Wówczas ich odbiór możliwy jest wyłącznie w placówce. Dodatkowo należy zaktualizować dane w związku z koniecznością przekazania przez bank informacji do Ministerstwa Finansów o zamkniętym rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w neoBanku

Rachunek może zostać zamknięty wskutek rozwiązania za porozumieniem stron, wyłącznie w formie pisemnej, w następujący sposób:

 • oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny neoBanku – Wielkopolski Bank Spółdzielczy, ul. Grochowe Łąki 4,61-752 Poznań.

Jednocześnie przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dyspozycji przeksięgowania salda, znajdującego się na zamykanym koncie. W dniu złożenia w banku wypowiedzenia umowy dokonywana jest blokada wszystkich wydanych do konta kart płatniczych. Klient zobowiązany jest też zwrócić wszelkie środki dostępu, a więc niewykorzystane blankiety czekowe i tokeny oraz wydane karty. W przypadku braku możliwości zwrócenia kart płatniczych wydanych do konta konieczne jest złożenie oświadczenia o ich utracie lub zniszczeniu.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć rachunek w Nest Banku?

Posiadacz rachunku może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wniosek może zostać złożony:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Nest Bank, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa.

Termin wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma do banku. Rozwiązanie umowy rachunku skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o kartę płatniczą. Dodatkowo klient jest zobowiązany zadysponować środkami znajdującymi się na rachunku, w przeciwnym wypadku bank przelewa je na nieoprocentowany rachunek.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Orange Finanse

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w całości lub w przypadku, gdy na podstawie umowy prowadzony jest więcej niż jeden rachunek, w części dotyczącej danego konta, w każdym momencie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Natomiast wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej albo za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu:

 • poprzez kontakt z infolinią;
 • poprzez bankowość internetową;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Orange Finanse – mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

W razie przesłania rozwiązania umowy drogą listowną przedsiębiorca powinien wydrukować obowiązujący formularz wypowiedzenia, dostępny na stronie banku. Ponadto podpis widniejący na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem złożonym w banku. Okres wypowiedzenia umowy liczony jest od dnia otrzymania wypowiedzenia przez bank, który po jego wypływie, nie wcześniej niż z upływem okresu wypowiedzenia, zastrzega debetowe karty płatnicze wydane do rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Banku Pekao

Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłączenie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie lub krótszy okres, za zgodą obu stron. Wniosek należy złożyć:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank Pekao ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Z chwilą rozwiązania umowy następuje zamkniecie wszystkich rachunków oraz wypowiedzenie m.in. umowy o kartę płatniczą. Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie wysokości salda, zwrot niewykorzystanych blankietów czekowych, zwrot kart oraz określenie sposobu zadysponowania środkami. Natomiast w przypadku braku dyspozycji, środki staną się nieoprocentowanym depozytem. Bank posiada specjalny formularz – dyspozycję zamknięcia rachunku bieżącego/wypowiedzenia umowy, w którym przedsiębiorca powinien zawrzeć informację o powodach rezygnacji z usług banku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć rachunek w PKO Banku Polskim?

Posiadacz może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, w każdym momencie bez podawania przyczyny. Rozwiązanie umowy rachunku należy dokonać:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – PKO BP, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Wypowiedzenie rachunku w całości jest równoznaczne z wypowiedzeniem wszystkich otwartych na jego podstawie umów. Musi również być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Natomiast termin wypowiedzenia liczy się od dnia skutecznego doręczenia pisma – do oddziału z chwilą doręczenia do rąk doradcy, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – z datą potwierdzenia odbioru.

Posiadacz jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań oraz zwrócenia wydanych do rachunku dokumentów oraz instrumentów płatniczych. Dodatkowo należy złożyć dyspozycję przeksięgowania środków znajdujących się na rachunku, w przeciwnym wypadku nie podlegają one oprocentowaniu.

Opłata: bank pobiera 100 zł opłaty za likwidację konta przed upływem trzech miesięcy od daty jego otwarcia, po tym terminie prowizja nie jest pobierana.

Wypowiedzenie umowy w Plus Banku

Rozwiązanie umowy rachunku firmowego może nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia posiadacza rachunku w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Plus Bank, Aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa.

Wypowiedzenie rachunku podstawowego jest jednoznaczne z rozwiązaniem wszystkich umów z nim związanych. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od następnego dnia po dniu otrzymania wypowiedzenia przez bank. Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany do przedłożenia dyspozycji przeksięgowania środków znajdujących się na rachunku.

Opłata: 50 zł za wypowiedzenie rachunku podstawowego.

Wypowiedzenie umowy w Banku Pocztowym

Przedsiębiorca ma prawo rozwiązania umowy rachunku firmowego w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Bank Pocztowy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz.

Posiadacz rachunku wraz z wypowiedzeniem zobowiązany jest złożyć dyspozycję dotyczącą salda zamykanego rachunku. W przypadku jej braku braku, bank po upływie okresu wypowiedzenia przekaże środki klientowi za pomocą przekazu pocztowego, potrącając z nich koszty przekazu, a w przypadku, jeżeli kwota nie przekracza 20 zł, przeksięguje je na wewnętrzne nieoprocentowane konto bankowe. Wówczas dokonanie wypłaty jest możliwe wyłącznie w placówce banku po złożeniu pisemnego zgłoszenia wypłaty. Dodatkowo przed upływem okresu wypowiedzenia klient jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec banku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Raiffeisen Polbanku

Klient ma prawo wypowiedzenia umowy rachunku w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Natomiast wniosek musi zostać złożony w formie pisemnej:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Raiffeisen Polbank, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Przedsiębiorca ma możliwość sporządzenia wypowiedzenia na druku banku lub w innej formie zawierającej niezbędne dane oraz podpisy upoważnionych osób. Okres wypowiedzenia liczony jest od następnego dnia po wypływie do banku dyspozycji i wynosi pełen miesiąc. Rozwiązanie umowy konta powoduje jednoczesne zamknięcie wszystkich rachunków pomocniczych, umowy o karty, świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia umowy klient jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań oraz zadysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku. Natomiast jeśli w chwili zamknięcia, na rachunku pozostaje saldo dodatnie, bank przeksięgowuje środki na nieoprocentowany rachunek, na którym przechowuje je przez okres 3 lat.

Opłata: bank pobiera 50 zł opłaty w przypadku gdy klient zamyka rachunek w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty jego otwarcia, po tym terminie zamknięcie jest bezpłatne.

Wypowiedzenie umowy w SGB-Banku

Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w każdym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań.

Umowa rachunku ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Natomiast zamknięcia mogą dokonać wyłącznie osoby reprezentujące posiadacza rachunku. Wraz z wypowiedzeniem umowy klient zobowiązany jest wskazać sposób zadysponowania saldem rachunku. Natomiast w przypadku braku złożenia dyspozycji, środki podlegają przeksięgowaniu na nieoprocentowany rachunek techniczny.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w T-Mobile Usługi Bankowe

Przedsiębiorca posiadający rachunek w T-Mobile Usługi Bankowe może złożyć wypowiedzenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • poprzez wirtualny oddział w panelu video/audio;
 • poprzez infolinię;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Posiadacz rachunku może rozwiązać umowę w dowolnym momencie pamiętając, że konieczne jest złożenie wypowiedzenia podpisanego zgodnie z reprezentacją oraz wzorem podpisu złożonym w banku. Dodatkowo w przypadku przesłania oświadczenia listownie, okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania wypowiedzenia przez bank.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Jak zamknąć rachunek w Toyota Banku?

Właściciel własnego biznesu może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczanie można złożyć:

 • w oddziale banku;
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Toyota Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

W przypadku rozwiązania umowy, klient jest zobowiązany do wskazania sposobu zadysponowania środkami, które są na nim zgromadzone. W przypadku braku dyspozycji, bank księguje środki na nieoprocentowanym rachunku. Zastrzeżenie karty nie jest obowiązkowe, bank po upływie terminu wypowiedzenia dokonuje zastrzeżenia wszystkich kart związanych z umową rachunku.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Wypowiedzenie umowy w Volkswagen Bank Polska

Posiadacz może wypowiedzieć umowę w każdym czasie w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia:

 • w oddziale banku;
 • w systemie transakcyjnym (w przypadku reprezentacji jednoosobowej);
 • drogą listowną, przesyłając wniosek na adres korespondencyjny – Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Należy pamiętać, że w przypadku reprezentacji wspólnej bank wymaga złożenia pisma z podpisami wszystkich reprezentantów zgodnie z dokumentami rejestrowymi, w oddziale lub przesłane wniosku na adres siedziby banku. Wypowiedzenie umowy rachunku stanowi równocześnie wypowiedzenie umowy o kartę płatniczą wydaną do konta.

Opłata: brak opłaty za zamkniecie rachunku.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki