JHM DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 09 czerwca 2020 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

2020-06-09 22:06
publikacja
2020-06-09 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_06_09_RB14_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 09 czerwca 2020 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści
§ 19 ust. 1 pkt. 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

 treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 09 czerwca 2020 roku.

Emitent ponadto informuje, iż:

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbyło się bez formalnego zwołania. Zgodnie z wymogiem art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych reprezentowany był na nim cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. podjęta została ponownie uchwała w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW w odpowiedzi na wezwanie Komisji Nadzoru Finansowego w ramach toczącego się postępowania w przedmiocie wydania zgody na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. W wezwaniu Komisja przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym uchwała Nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW (o której Spółka informowała raportem bieżącym Nr 7/2020 z dnia 13 marca 2020 r.) nie spełnia wymogów określonych w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie, ze względu na brak wymaganego kworum. Komisja zwróciła się o przedłożenie uchwały spełniającej wskazane wyżej warunki, w związku z czym jedyny akcjonariusz Spółki podjął decyzje o ponownym podjęciu uchwały.
Załączniki
Plik Opis
2020_06_09 RB14 Zalacznik.pdf2020_06_09 RB14 Zalacznik.pdf TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Regina Biskupska Prezes Zarządu
2020-06-09 Sławomir Siedlarski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki