REKLAMA

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki WDX SAw drodze przymusowego wykupu

2018-03-15 08:04
publikacja
2018-03-15 08:04

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki WDX SA z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu - komunikat

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("WOHO") posiada bezpośrednio 3.420.582 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje spółki WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118662 ("Spółka") uprawniające do 31,28% (trzydziestu jeden i 28/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

Ponadto, WOHO działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie Publicznej") z panem Dariuszem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.770.416 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście) akcji Spółki uprawniających do 33,35% (trzydziestu trzech i 35/100 procenta) ogólnej liczby głosów oraz panem Sławomirem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.853.032 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwie) akcje Spółki uprawniające do 33,66% (trzydziestu trzech i 66/100 procenta) ogólnej liczby głosów ("Porozumienie" oraz "Strony Porozumienia").

W konsekwencji, Strony Porozumienia łącznie kontrolują 9.044.030 (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) akcji Spółki uprawniających do 98,29% (dziewięćdziesięciu ośmiu i 29/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

W związku z powyższym, WOHO ("Żądający Wykupu") posiadając łącznie z pozostałymi Stronami Porozumienia powyżej 90% ogólnej liczby głosów, niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki ("Akcjonariusze Mniejszościowi") posiadają łącznie 190.689 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki reprezentujących 1,71% (jeden i 71/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

Niniejsze żądanie sprzedaży akcji Spółki (dalej "Przymusowy Wykup") jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948) ("Rozporządzenie"), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres żądającego sprzedaży

Firma (nazwa): WOHO Holdings Limited

Siedziba: Nikozja, Cypr

Adres: Prodromou & Dimitrakopoulou 2, 1090 Nikozja, Cypr

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu wykupującego

Podmiotem dokonującym wykupu w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający Wykupu, którego dane zostały wskazane w punkcie 2. niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Pekao Investment Banking S.A. ("Podmiot Pośredniczący")

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Telefon: + 48 22 586 29 99

Fax: +48 22 586 28 52

Adres e-mail: biuro@pekaoib.pl Strona internetowa: www.pekaoib.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 190.689 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 190.689 (stu dziewięćdziesięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów stanowiących 2,06% (dwa i 6/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,71% (jeden i 71/100 procenta) ogólnej liczby głosów ("Akcje"). Wszystkie Akcje stanowią akcje na okaziciela, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLWNDLX00024 (wszystkie akcje Spółki zarejestrowane pod kodem ISIN PLWNDLX00024 określane są dalej, jako "Akcje Zwykłe").

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.234.719 PLN (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych) oraz dzieli się na 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

Kapitał zakładowy Spółki składa się z Akcji Zwykłych oraz z akcji imiennych, uprzywilejowanych, warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w KDPW, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016 ("Akcje Uprzywilejowane"). Akcje Uprzywilejowane są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w taki sposób, że każda Akcja Uprzywilejowana uprawnia do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje Uprzywilejowane są w posiadaniu Żądającego Wykupu oraz pozostałych Stron Porozumienia, w związku z czym nie podlegają niniejszemu Przymusowemu Wykupowi.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 190.689 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 190.689 (stu dziewięćdziesięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów stanowiących 2,06% (dwa i 6/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,71% (jeden i 71/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Żądający Wykupu jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 14,88 PLN (czternaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję ("Cena Wykupu").

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są Akcjami Zwykłymi uprawniającymi do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Akcji będącej przedmiotem Przymusowego Wykupu.

9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 oraz art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Zwykłymi na rynku podstawowym GPW, która wynosi 11,48 PLN (jedenaście złotych czterdzieści osiem groszy).

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Zwykłymi na rynku podstawowym GPW, która wynosi 14,73 PLN (czternaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

Akcje Uprzywilejowane nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego i zgodnie z wiedzą Żądającego Wykupu w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy nie były przedmiotem obrotu.

Cena określona w Punkcie 8 Dokumentu Przymusowego Wykupu jest również zgodna z warunkiem przewidzianym w art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. równa cenie oferowanej w ramach Wezwania (zgodnie z definicją poniżej).

Strony Porozumienia przekroczyły próg 90% ogólnej liczby głosów w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Strony Porozumienia dnia 8 grudnia 2017 r. ("Wezwanie"), po którego rozliczeniu posiadały łącznie 96,22% (dziewięćdziesiąt sześć i 22/100 pro centa) ogólnej liczby głosów (zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania z dnia 12 lutego 2018 r.).

Późniejsze transakcje nabycia akcji Spółki, które spowodowały zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Porozumienie i jego poszczególne Strony (zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania z dnia 22 lutego 2018 r.) zostały przeprowadzone po cenie 14,88 PLN (czternaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję Spółki równej cenie oferowanej w Wezwaniu oraz Cenie Wykupu (zarówno w stosunku do Akcji Zwykłych jak i Akcji Uprzywilejowanych).

Powyższa cena, tj. 14,88 PLN (czternaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), stanowi najwyższą cenę, za jaką w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Żądający Wykupu, podmioty od niego zależne lub dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym szczególności pozostałe Strony Porozumienia, o których mowa w punkcie 11 poniżej.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Wykupu posiada bezpośrednio 3.420.582 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki uprawniające do wykonywania 3.480.582 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy stanowiące 37,04% (trzydzieści siedem i 4/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 31,28% (trzydzieści jeden i 28/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Oferty, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Żądający Wykupu działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej z panem Dariuszem Bąkowskim oraz panem Sławomir Bąkowskim.

Podmioty zależne albo dominujące względem Żądającego Wykupu nie posiadają bezpośrednio Akcji Spółki.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Zgodnie z informacją w punkcie 11. dokumentu Przymusowego Wykupu, Żądający Wykupu działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej z:

1) panem Dariuszem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.770.416 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 3.710.416 (trzech milionów siedemset dziesięciu tysięcy czterysta szesnastu) głosów stanowiących 30,00% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 33,35% (trzydziestu trzech i 35/100 procenta) ogólnej liczby głosów oraz

2) panem Sławomirem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.853.032 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwie) akcje Spółki uprawniających do wykonywania 3.745.032 (trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) głosów stanowiących 30,89% (trzydzieści i 89/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 33,66% (trzydziestu trzech i 66/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 15 marca 2018 r.

14. Dzień wykupu

Dzień wykupu został ustalony na dzień 19 marca 2018 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej (19 marca 2018 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Żądającego Wykupu.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu przymusowego wykupu określonym w punkcie 14 powyżej (19 marca 2018 r.) poprzez przelanie na rachunek Akcjonariusza Mniejszościowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej (14,88 PLN (czternaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję). Realizacja zapłaty nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Wykupu złożył w Podmiocie Pośredniczącym oryginały świadectw depozytowych opiewających na 9.044.030 (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania 98,29% (dziewięćdziesięciu ośmiu i 29/100 procenta) ogólnej liczby głosów. Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Strony Porozumienia, w tym Żądającego Wykupu uprawnia do przeprowadzenia przymusowego wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Żądający Wykupu ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Żądającego Wykupu prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

W imieniu Żądającego Wykupu

____________________________

Grzegorz Piejka

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

____________________________

Jarosław Kulesza

Członek Zarządu

____________________________

Marek Ćwir

Prokurent

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki