REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku - sprostowanie

2021-01-19 16:45
publikacja
2021-01-19 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-19
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku - sprostowanie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W ślad za raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 r., Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o sprostowaniu omyłki w treści raportu bieżącego nr 1/2021 określającego terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku.

Zarząd Emitenta poniżej wskazuję terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za pierwszy kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r.
- za trzeci kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 21 kwietnia 2021 r.
III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 27 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w 2021 roku Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Dates of publication
of periodic reports in 2021 – correction


Legal basis: Article 56 para. 1
item 2 of the Act on the offer - current and periodic information


Following the current report No. 1/2021 of January 18,
2021, the Management Board of i2 Development S.A. ("Company", "Issuer")
hereby announces to the public the information about the correction of
the mistake in the content of the current report No. 1/2021 specifying
the dates of publication of the Company's periodic reports in 2021.


The Issuer's Management Board below indicates the
dates of publication of periodic reports in 2021:I.
Consolidated quarterly reports:


- for the first quarter of 2021 - May 14, 2021


- for the third quarter of 2021 - November 15, 2021


II. Annual report and consolidated annual report for
2020 - April 21, 2021


III. Consolidated semi-annual report for the first
half of 2021 - August 27, 2021.


At the same time, the Issuer informs that, acting in
accordance with § 79 para. 2 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29.03.2018 on current and periodic information provided by
the Issuer of securities and conditions considered equivalent to
information required by the law of a non-member state ("Regulation"),
the Company will not provide consolidated quarterly reports (QSr ) for
the fourth quarter of 2020 and the second quarter of 2021.


The Issuer also informs, that pursuant to § 62 para.
1 and 3 of the Regulation, in 2021 the Company will publish quarterly
financial information in consolidated quarterly reports, and in the
consolidated semi-annual report - a condensed semi-annual financial
statement along with the report of the entity authorized to audit
financial statements from the review of this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-19 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki