REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii L

2021-03-17 11:46
publikacja
2021-03-17 11:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przydział obligacji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 17 939 (siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „L”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 17.939.000,00 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 16 marca 2024 roku („Obligacje”).

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie: hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27 na II miejscu hipotecznym z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipoteki poprzedzającej i ujawnieniu stosownej wzmianki w Elektronicznej Księdze Wieczystej, ustanowionej do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji z hipoteki, złożenie przez Emitenta weksla własnego in blanco oraz poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego.

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), a także w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 8/2021


Date of preparation: 2021-03-17


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Allocation of series L bonds


Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information


The Management Board of i2 Development S.A. with its registered office
in Wroclaw (the "Issuer") informs that on March 16, 2021 it adopted a
resolution on the allocation of 17 939 (seventeen thousand nine hundred
and thirty-nine) secured bonds series marked with the letter "L", not in
the form of a document, with the nominal value of PLN 1,000.00 (one
thousand) each bond and the total nominal value of PLN 17,939,000.00
(seventeen million nine hundred and thirty-nine thousand PLN 00/100),
with interest at a fixed interest rate, not deviating from market
conditions, with a maximum maturity date of on March 16, 2024 ("Bonds").


The Bonds will be secured by: a mortgage to be established on a land
property located in Wroclaw at Powstancow Slaskich 106, 108, 110 and
Wielka 27 street, second place in the mortgage, with a claim to transfer
the mortgage to the vacant mortgage seat, resulting from the deletion of
the preceding mortgage and the disclosure of a relevant entry in the
Electronic Land and Mortgage Register, established up to 150% of the
value of the Bonds allocated, as well as a declaration of submission to
execution against the mortgage, submission by Of the Issuer's blank
promissory note and submission to enforcement by the Issuer pursuant to
Art. 777 item 5) of the Code of Civil Procedure.


The Bonds were issued in the form of an offer specified in Art. 33 point
1 of the Act of 15 January 2015 on bonds (the "Act"), as well as in the
form of an offer conducted pursuant to Art. 1 clause 4 lit. b) of
Regulation 2017/1129 by sending the Information Memorandum to no more
than 149 designated addressees who are natural or legal persons other
than qualified investors within the meaning of Art. 2 lit. e) of
Regulation 2017/1129, i.e. in a manner that constitutes a public
offering of securities within the meaning of art. 2 lit. d) Regulation
2017/1129, for which there is no obligation to publish a prospectus.


The funds obtained by the Company from the issue of the Bonds will be
used for the implementation of the investment consisting in the
construction of an office and service building with an underground car
park, located in Wroclaw at Powstańców Śląskich 106, 108, 110 and Wielka
27 street.


Signatures of persons representing the Company:


2021-03-17 Marcin Misztal President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-17 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki