REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii F

2020-09-29 14:11
publikacja
2020-09-29 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-29
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 29 września 2020 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu pozostałych 67.136 sztuk obligacji serii F Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 6.713.600,00 zł. Wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Suplemencie do Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 czerwca 2018 roku. W dniu wykupu nastąpiła wypłata wartości nominalnej obligacji, wraz z należnymi odsetkami za kolejny okres odsetkowy oraz należnej premii z tytułu przedterminowego wykupu obligacji. Łączna wartość odsetek i premii przypadających na 1 sztukę obligacji wyniosły 1,40 zł.

Tym samym Obligacje serii F zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 56/2020


Date of preparation: 2020-09-29


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: F series bonds early redemptionLegal
basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on the offer - current and
periodic information


Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter:
the Issuer, the Company) informs that it has received information from
the National Depository for Securities regarding the payment on
September 29, 2020 of cash to bondholders for the redemption of 67,136
Series F bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 100,00 each and
with a total nominal value of 6.713.600,00 PLN. The redemption was
carried out in accordance with the principles described in the
Supplement to the Final Terms and Conditions of the Bond Issue,
constituting an appendix to the Resolution of the Issuer's Management
Board of June 7, 2018. On the redemption date, the nominal value of the
bonds was paid, along with the interest due for the next interest period
and the premium due for early redemption of the bonds. The total value
of interest and premiums per 1 bond was PLN 1.40.


Thus, series F Bonds have been fully redeemed by the
Issuer, resulting in the expiration of all rights and obligations
resulting from them.


Signatures of persons representing the Company:


2020-09-29   Marcin
Misztal   President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki