REKLAMA

HERKULES S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 17:33
publikacja
2022-09-30 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_PSr_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2022_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2022_sprawozdanie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2022_raport_BR_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2022_raport_BR_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 72 903 72 545 15 703 15 954
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -24 268 2 071 -5 227 455
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -29 397 1 670 -6 332 367
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -29 809 1 556 -6 421 342
V. EBITDA -14 717 11 764 -3 170 2 587
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 473 -10 650 317 -2 342
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -792 116 -171 26
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 976 -14 670 -1 287 -3 226
IX. Przepływy pieniężne razem -5 262 -25 646 -1 133 -5 640
X. Środki pieniężne na koniec okresu 5 274 8 114 1 127 1 795
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105 34 119 105 34 119 105 34 119 105
XII. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -0,87 0,05 -0,19 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HRS_PSr_2022.pdfHRS_PSr_2022.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules
HRS_PSr_2022_jednostkowy.pdfHRS_PSr_2022_jednostkowy.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Herkules S.A.
HRS_PSr_2022_sprawozdanie_zarzadu.pdfHRS_PSr_2022_sprawozdanie_zarzadu.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules wraz z oświadczeniami Zarządu Herkules S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
HRS_PSr_2022_raport_BR_skonsolidowane.pdfHRS_PSr_2022_raport_BR_skonsolidowane.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules
HRS_PSr_2022_raport_BR_jednostkowe.pdfHRS_PSr_2022_raport_BR_jednostkowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Herkules S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2022-09-30 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki