REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.

2021-09-03 13:46
publikacja
2021-09-03 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_ZWZ_HH_w_sprawie_przyjęcia_porządku_obrad[76].docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_ZWZ_HH_w_sprawie_obciążenia_majątku_Spólki.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 września 2021 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – SIA „iCotton” z siedzibą w Liepaji, Łotwa z dnia 31 sierpnia 2021 r., o zwołaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 09/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
7. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki, zastaw na aktywach trwałych, zapasach i znakach towarowych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały oraz nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający wniosek akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie.
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały ZWZ HH w sprawie przyjęcia porządku obrad[76].docxProjekt uchwały ZWZ HH w sprawie przyjęcia porządku obrad[76].docx Projekt uchwały ZWZ HH w sprawie przyjęcia porządku obrad
Projekt uchwały ZWZ HH w sprawie obciążenia majątku Spółki.docxProjekt uchwały ZWZ HH w sprawie obciążenia majątku Spółki.docx Projekt uchwały ZWZ HH w sprawie obciążenia majątku Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2021-09-03 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki