REKLAMA

Grupa PZU chwali się wynikami. Rekordowy rok zaliczyła na GPW

2023-03-30 07:11, akt.2023-03-30 08:41
publikacja
2023-03-30 07:11
aktualizacja
2023-03-30 08:41

Grupa PZU chwali się wynikami. Rekordowy rok zaliczyła na GPW
Grupa PZU chwali się wynikami. Rekordowy rok zaliczyła na GPW
fot. Longfin Media / / Shutterstock

W 2022 r. Grupa PZU miała 3,37 mld zł zysku wobec 3,34 mld zł za 2021 r. - poinformował w czwartek ubezpieczyciel. Jak wskazała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, w ubiegłym roku Grupa osiągnęła najwyższy w swojej historii przypis składki brutto na poziomie 26,7 mld zł.

Prezes dodała, że w 2022 roku Grupa wypracowała "najwyższy wynik netto od debiutu PZU SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 13 laty".

Wskazała, że zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 3,374 mld zł, co daje zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 19,5 proc., to o 2,1 p.p. powyżej strategii spółki i 0,9 p.p. powyżej poziomu z roku 2021."Rezultat ten osiągnęliśmy przy regularnych wypłatach dywidendy. Od 2010 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy PZU SA przeznaczył już łącznie ponad 27,2 mld zł" - zaznaczyła Beata Kozłowska-Chyła.

Prezes podkreśliła, że w 2022 r. Grupa PZU osiągnęła najwyższy w swojej historii przypis składki brutto na poziomie 26,7 mld zł, przekraczając cel strategiczny na 2024 rok o ponad 0,5 mld zł.

"W porównaniu z rokiem poprzednim, przypis wzrósł o 1,6 mld zł, co przełożyło się na rekordową sprzedaż zarówno na poziomie kwartalnym, jak i całorocznym" - podała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Najlepszy wynik w historii

Poinformowała też, że w IV kwartale ub.r. sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3 proc. rok do roku, "co także jest historycznie najlepszym wynikiem". "Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż w ub.r. wzrosła o 10 proc., a w samym IV kw. o 13,6 proc., przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności" – podkreśliła Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Jak wynika z informacji Grupy, zebrana przez nią na polskim rynku składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w 2022 r. o 10 proc., do 15,5 mld zł, a w IV kw. o 13,6 proc. r/r, do ponad 4,6 mld zł.

"Najmocniejszy wzrost sprzedaży rok do roku PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych – o 15,1 proc. (w samym IV kw. o 20,8 proc. r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5 proc. w całym roku i 50,8 proc. w IV kw.). W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4 proc., a w IV kw. o 7,2 proc. r/r, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym ub.r. o 14,5 proc., a w IV kw. o 13,4 proc. r/r." - poinformowała Grupa.

Już nie tylko OC. AC coraz bardziej popularne

Jak zwrócił uwagę Tomasz Kulik z zarządu Grupy PZU i dyrektor finansowy, od początku 2021 r. na polskim rynku następuje coraz szybszy przyrost liczby polis AC w relacji do OC. "W ostatnich dwóch latach poziom tego wysycenia zwiększył się o 2,6 p.p. – do 30,5 proc. Rosnąca liczba umów w połączeniu z wyższą średnią składką, wynikającą ze wzrostu wartości pojazdów i tym samym sum ubezpieczeń, powinna prowadzić do kontynuacji wzrostu przypisu z autocasco, zarówno w segmencie masowym, jak i korporacyjnym" - ocenił. Jego zdaniem spodziewana jest kontynuacja tego trendu w tym roku.

Grupa podała, że w ubiegłym roku składka na życie wyniosła 8,6 mld zł, czyli o 1,9 proc. mniej r/r, a w IV kw. ponad 2,3 mld zł, to wzrost o 8,5 proc. r/r, przy wzroście rentowości o 4,5 p.p. do 17,3 proc. (w IV kw. o 9,7 p.p. do 19,2 proc.).

Prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska zaznaczyła, że w segmencie ubezpieczeń indywidualnych - mimo spadku w całym roku - w IV kw. składka wzrosła o 36,6 proc. r/r.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

Ze sprawozdania Grupy za 2022 wynika, że Skarb Państwa na koniec ub.r. miał 34 proc. udziału w kapitale i głosach, a fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE – 6 proc., pozostałe 60 proc. stanowili akcjonariusze poniżej progu 5 proc. Na koniec 2022 roku udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU wyniósł odpowiednio 16,7 proc., to spadek o 0,8 p.p. r/r, oraz 3,6 proc., czy mniej o 0,5 p.p. r/r. 

Zysk netto grupy PZU w IV kw. '22 wyniósł 1.234  mln zł wobec konsensusu 1.038 mln zł

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 879 mln zł do 1.142 mln zł.

W całym 2022 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3.374 mln zł wobec 3.336 mln zł w 2021 roku (wzrost o 1,1 proc.). Był to najlepszy rezultat od 13 lat.

PZU podało, że z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto wzrósłby rdr o 91,9 proc.

Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 19,5 proc., o 0,9 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej i o 2,1 pp. powyżej celu strategicznego.

PZU podał, że do dnia sporządzenia raportu za 2022 rok zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2022 rok.

W ostatnim kwartale 2022 roku składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wzrosła o 12 proc. rdr do 7.668 mln zł i okazała się 7 proc. wyższa od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 7.163 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.600 - 7.767 mln zł).

W całym 2022 r. grupa PZU zwiększyła przypis składki brutto do 26,7 mld zł, osiągając poziom najwyższy w swojej historii i przekraczając cel strategiczny. W 2022 roku składka wzrosła 6,5 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Zebrana przez grupę PZU na rynku polskim składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w całym 2022 r. o 10 proc. do 15,5 mld zł, a w samym IV kwartale o 13,6 proc. do ponad 4,6 mld zł.

W 2022 r. wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 89,8 proc.

Najmocniejszy wzrost sprzedaży rok do roku PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych – o 15,1 proc. (w samym IV kwartale o 20,8 proc. rdr), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5 proc. w całym roku i 50,8 proc. w IV kw.).

W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4 proc., a w IV kwartale o 7,2 proc. rdr, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym roku o 14,5 proc., a w IV kwartale o 13,4 proc. rdr.

Na rynku polskim zebrana w ubezpieczeniach na życie składka wyniosła w 2022 r. 8,6 mld zł (spadek o 1,9 proc. rdr), a w samym IV kwartale ponad 2,3 mld zł (wzrost o 8,5 proc. rdr), przy wzroście rentowości o 4,5 pp. do poziomu 17,3 proc.

W kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) przypis składki wzrósł o 1,9 proc. (w IV kw. o 2,4 proc. rdr), głównie dzięki rosnącej sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów.

Marża w ubezpieczeniach grupowych i IK w ub.r. wzrosła o 5 pp. do 17,4 proc., a w samym IV kwartale o 14,3 pp. do 21,7 proc.

Przychody grupy w filarze zdrowie wyniosły w 2022 r. prawie 1,3 mld zł, rosnąc o 16,2 proc. rdr , co było rezultatem zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (+16 proc. rdr) oraz ubezpieczenia i abonamenty (+16,4 proc. rdr ). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej grupie przekroczyła 3,2 mln.

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (tj. spoza Grupy PZU) zarządzane przez TFI PZU wzrosły w 2022 r. o 40 proc. rdr do 19,2 mld zł, uwzględniając w tym aktywa zakupionego w lipcu 2022 roku i następnie zintegrowanego TFI Energia. Łączne aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w minionym roku o 11 proc. do 39,2 mld zł.

Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2022 roku 4.497 mln zł, czyli wzrosły 19 proc. rok do roku i były 5 proc. wyższe od oczekiwań. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.277 mln zł, w przedziale 4.131 - 4.423 mln zł.

Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych, według wyliczeń PAP Biznes, wyniósł 4.236 mln zł i był 15 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 3.681 mln zł, w przedziale 3.151 - 4.095,5 mln zł.

Zwrot na portfelu głównym w całym 2022 roku wyniósł 5,2 proc., a w IV kwartale 6,8 proc. głównie dzięki dużemu wzrostowi wyniku odsetkowego (instrumenty dłużne stanowią 77 proc. portfela, w tym dług skarbowy 59 proc.) oraz dobremu wynikowi w portfelu nieruchomości.

Ubezpieczyciel podał, że środowisko wysokich stóp procentowych pozwoliło grupie na optymalizację portfela inwestycyjnego przez odnawianie zapadających obligacji skarbowych po wyższych rentownościach. Wpłynęło jednak też na spadek sprzedaży kredytów hipotecznych i pogorszenie wyników Banku Pekao i Alior Banku z grupy PZU.

W 2022 r. kontrybucja działalności bankowej do wyniku grupy PZU wyniosła 580 mln zł, a więc o 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

PZU ocenia, że pozycja kapitałowa grupy pozostaje mocna – wskaźnik Wypłacalność II przekracza znacznie wskazany w strategii poziom 200 proc. oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli i wynosi 230 proc.

Wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2022 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł4Q2022konsensusróżnica
PAP
Składka przypisana brutto 7 668 7 163 7%
Wynik na działal. lokacyjnej* 4236 3 681 15%
Odszkodowania netto 4 497 4 277 5%
Koszty operacyjne 3 033 3 046 0%
Zysk netto j.d. 1234 1 038 19%
4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 różnica
w mln zł rdr kdk
Składka przypisana brutto 7 668 6 830 12% 6 395 20%
Wynik na działal. lokacyjnej 4 236 2 347 80% 739 473%
Odszkodowania netto 4 497 3 767 19% 3 929 14%
Koszty operacyjne 3 033 2 759 10% 2 850 6%
Zysk netto j.d. 1 234 906 36% 660 87%

*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ amac/ seb/ ana/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (9)

dodaj komentarz
bangladesznadwisla
pzu ma grube miliardy utopione w obligacje kupione na niski procent. wystarczyłoby je wycenić na wg ceny dzisiejszej i byłaby strata gigant
marianpazdzioch
Chwalą się, że mają niższy przyrost składki niż inflacja xD Idąc tym tokiem myślenia Wenezuela, Argentyna i Turcja to powinny być potęgi gospodarcze.
marianpazdzioch
Wynik wykręcony jest na obligacjach, które jak wiadomo cały czas mają coraz wyższą rentowaność. Core biznesu, czyli ubezpieczanie, jest do tyłu. Części podrożały 2x, odszkodowania wzrosły 19%, a oni sprzedają zaledwie 6% więcej polis (wartosciowo) niż przed rokiem.
marianpazdzioch
Aha... ubezpieczenia zdrowotne podają jako przychód, a nie zysk ;) Czyli robią coś na grube miliardy, co przynosi straty. I tym też się chwalą.
serdeli
Dobra spolka, dobre wyniki, czekam na adekwatną dywidende.
Gratuluje i pozdrawiam.
anty12
Pisiory sie sciesza, bedzie co rozkrdac.
belik
Zyski są... jak się tak szybko i nieuczciwie załatwia sprawy polisowe... składki biorą nie małe a jak przychodzi co do czego to nie można na nich liczyć, zjadają czas i nerwy... NIE Polecam tej firmy...
nelaelu
Jeżeli reklamacje są uzasadnione to trzeba walczyć o swoje. Takie czasy. A jeżeli wyssane z palca to wstyd oczerniać...
nelaelu
Wyniki świetne! Dywidenda powinna być solidna w tym roku. Dobrze widzieć, że PZU chce dzielić się zyskami z drobnymi akcjonariuszami i buduje od lat wspaniałą reputację.

Właśnie w taki sposób państwo powinno "ubogacać" swoich obywateli. Pozwalając im budować kapitał i czuć się bezpiecznie pod kątem finansowym.

A
Wyniki świetne! Dywidenda powinna być solidna w tym roku. Dobrze widzieć, że PZU chce dzielić się zyskami z drobnymi akcjonariuszami i buduje od lat wspaniałą reputację.

Właśnie w taki sposób państwo powinno "ubogacać" swoich obywateli. Pozwalając im budować kapitał i czuć się bezpiecznie pod kątem finansowym.

A NIE poprzez machanie "kiełbasą wyborczą" i brnięcie w socjał bez opamiętania...

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki