2,9200 zł
1,74% 0,0500 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Przyjęcie oferty nabycia przez spółkę zależną obligacji Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Przyjęcie oferty nabycia przez spółkę zależną obligacji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.04.2019 r., powziął informację o przyjęciu przez jej spółkę zależną Projprzem Makrum S.A. oferty nabycia obligacji wyemitowanych w dniu 12.04.2019 r. przez Spółkę w czterech seriach, tj.:

1. Emisja 3 sztuk w formie dokumentu, odsetkowych obligacji imiennych serii F, nie zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion) złotych każda, o łącznej wartości 3.000.000 (trzy miliony) PLN, oferowanych w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie przekraczającej 149 odbiorców, oprocentowanych w wysokości WIBOR 1 roczny + 4,00% w skali roku, a dla pierwszego okresu odsetkowego WIBOR z dnia poprzedzającego emisję, a dla drugiego okresu odsetkowego WIBOR z pierwszego dnia roboczego roku odsetkowego, z terminem wykupu do dnia 20.06.2020 r.

2. Emisja 3 sztuk w formie dokumentu, odsetkowych obligacji imiennych serii G, nie zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion) złotych każda, o łącznej wartości 3.000.000 (trzy miliony) PLN oferowanych w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie przekraczającej 149 odbiorców, oprocentowanych w wysokości WIBOR 1 roczny + 4,00% w skali roku, a dla pierwszego okresu odsetkowego WIBOR z dnia poprzedzającego emisję, a dla drugiego okresu odsetkowego WIBOR z pierwszego dnia roboczego roku odsetkowego, z terminem wykupu do dnia 30.11.2020 r.

3. emisja 2 sztuk w formie dokumentu, odsetkowych obligacji imiennych serii H, nie zabezpieczonych, o wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony) złotych każda, o łącznej wartości 4.000.000 (cztery miliony) PLN oferowanych w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie przekraczającej 149 odbiorców, oprocentowanych w wysokości WIBOR 1 roczny + 4,00% w skali roku, a dla pierwszego okresu odsetkowego WIBOR z dnia poprzedzającego emisję, a dla drugiego i kolejnych okresów odsetkowych WIBOR z pierwszego dnia roboczego roku odsetkowego, z terminem wykupu do dnia 30.11.2022 r.

4. Emisja 2 sztuk w formie dokumentu, odsetkowych obligacji imiennych serii I, nie zabezpieczonych, o wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony) złotych każda, o łącznej wartości 4.000.000 (cztery miliony) PLN oferowanych w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie przekraczającej 149 odbiorców, oprocentowanych w wysokości WIBOR 1 roczny + 4,00% w skali roku, a dla pierwszego okresu odsetkowego WIBOR z dnia poprzedzającego emisję, a dla drugiego i kolejnych okresów odsetkowych WIBOR z pierwszego dnia roboczego roku odsetkowego z terminem wykupu do dnia 30.11.2023 r.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz (the Company)
informs that today, on 15/04/2019, it received an information that its
subsidiary Projprzem Makrum S.A. has accepted the offer to purchase
bonds issued on 12/04/2019 by the Company in four series:


1. Issue of 3 pieces in the form of a
document of interest-bearing series F bonds, unsecured, with the value
of PLN 1,000,000 (one million) each, with a total value of PLN 3,000,000
(three million), offered pursuant to art. 33 para. 2 of the Act on
Bonds, i.e. through an offer addressed to individually marked addressees
in the number not exceeding 149 recipients, with interest at the rate of
WIBOR 1Y + 4.00% per annum, and for the first interest period of WIBOR
from the day preceding the issue, and for the second interest period of
WIBOR from the first business day of the interest year, with maturity
until 20/06/2020.


2. Issue of 3 pieces in the form of a
document of interest-bearing series G bonds, unsecured, with the value
of PLN 1,000,000 (one million) each, with a total value of PLN 3,000,000
(three million), offered pursuant to art. 33 para. 2 of the Act on
Bonds, i.e. through an offer addressed to individually marked addressees
in the number not exceeding 149 recipients, with interest at the rate of
WIBOR 1Y + 4.00% per annum, and for the first interest period of WIBOR
from the day preceding the issue, and for the second interest period of
WIBOR from the first business day of the interest year, with maturity
until 30/11/2020.


3. Issue of 2 pieces in the form of a
document of interest-bearing series H bonds, unsecured, with the value
of PLN 2,000,000 (two million) each, with a total value of PLN 4,000,000
(four million), offered pursuant to art. 33 para. 2 of the Act on Bonds,
i.e. through an offer addressed to individually marked addressees in the
number not exceeding 149 recipients, with interest at the rate of WIBOR
1Y + 4.00% per annum, and for the first interest period of WIBOR from
the day preceding the issue, and for the second and next interest
periods of WIBOR from the first business day of the interest year, with
maturity until 30/11/2022.


4. Issue of 2 pieces in the form of a
document of interest-bearing series I bonds, unsecured, with the value
of PLN 2,000,000 (two million) each, with a total value of PLN 4,000,000
(four million), offered pursuant to art. 33 para. 2 of the Act on Bonds,
i.e. through an offer addressed to individually marked addressees in the
number not exceeding 149 recipients, with interest at the rate of WIBOR
1Y + 4.00% per annum, and for the first interest period of WIBOR from
the day preceding the issue, and for the second and next interest
periods of WIBOR from the first business day of the interest year, with
maturity until 30/11/2023.


This information is considered to be
confidential information subject to publication on the basis of art. 17
(1) of Regulation (EU) no 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on market abuse)
and repealing Directive 2003/6/We of the European Parliament and the
Council and the Commission's Directive 2003/124 /WE, 2003/125/WE and
2004/72/WE.


[English version of the report is not
legally binding. It is a translation for reference only.]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-04-15 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.