REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę

2022-07-25 09:01
publikacja
2022-07-25 09:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Emitentem"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., informuje o doręczeniu spółce zależnej PJP Makrum S.A. (dalej zwana Spółką) w dniu 22 lipca 2022 r., ze strony Sądu Okręgowego w Szczecinie, pozwu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej Zamawiający) o zapłatę kwoty łącznie 23.311.169,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31.12.2021 r., na którą składa się kwota kary umownej w związku ze zwłoką w usunięciu wady w wysokości 568.000 PLN, wynikającej z umowy na realizację przez Spółkę jako wykonawcę zadania o nazwie: „Wymiana suszarni nawozów 311 X PN-2” z dnia 04 kwietnia 2017 r., roszczenie tytułem wykonawstwa zastępczego w wysokości 926.477,89 PLN i kwota odszkodowania uzupełniającego, w związku ze „stratami produkcyjnymi” w wysokości 21.816.691,77 PLN.

Jak już Zarząd Emitenta informował, Zarząd Spółki roszczenie Zamawiającego uznaje za bezzasadne. Spółka szczegółowo odniesie się do pozwu Zamawiającego w odpowiedzi na pozew.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its seat in Bydgoszcz (Issuer), with
reference to the current report No. 29/2021 of 30 December 2021, informs
about the delivery to the subsidiary PJP Makrum S.A. (Company) on July
22, 2022, by the District Court in Szczecin, a claim by Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (Ordering Party) for the payment of the
total amount of PLN 23 311 169.66 with statutory interest from December
31, 2021, which includes the amount of the contractual penalty in
connection with the delay in removing the defect in the amount of PLN
568 000, resulting from the contract for the implementation by the
Company as the contractor of the task called: "Replacement of the
fertilizer dryer 311 X PN-2" of April 4, 2017, claim for substitute
performance in the amount of PLN 926 477.89 and the amount of
supplementary compensation, in connection with "production losses" in
the amount of 21 816 691.77 PLN.


As the Management Board of the Issuer informed, the Management Board of
the Company considers the Ordering Party's claim unfounded. The Company
will refer in detail to the Ordering Party's claim in response to the
claim.


This information has been considered confidential information subject to
publication pursuant to Art. 17 (1) of the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16, 2014 on
market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC
of the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-25 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2022-07-25 Piotr Fortuna Członek Zarząduj
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki