REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

2022-04-28 18:58
publikacja
2022-04-28 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
1._GrupaAzoty_SprawozdanieFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1._GrupaAzoty_SprawozdanieFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaAzoty_DaneFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GAT_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GAT_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 2 573 341,00 1 613 109,00 562 172,00 360 536,00
II. Zysk na działalności operacyjnej 126 411,00 26 673,00 27 616,00 5 962,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 218 248,00 137 101,00 47 678,00 30 643,00
IV. Zysk netto 191 790,00 125 628,00 41 898,00 28 078,00
V. Całkowity dochód za okres 212 250,00 68 536,00 46 368,00 15 318,00
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484,00 99 195 484,00 99 195 484,00 99 195 484,00
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 1,93 1,27 0,42 0,28
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 213 250,00 630 546,00 265 046,00 140 929,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 83 302,00 -1 199 568,00 18 198,00 -268 108,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 59 999,00 -125 152,00 13 107,00 -27 972,00
XI. Przepływy pieniężne netto razem 1 356 551,00 694 174,00 296 352,00 -155 150,00
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 464 174,00 1 158 379,00 101 403,00 258 902,00
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 816 416,00 464 174,00 396 814,00 103 745,00
Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2021 / 31.12.2020
XIV. Aktywa trwałe 8 672 145,00 8 732 723,00 1 885 495,00 1 892 330,00
XV. Aktywa obrotowe 2 995 716,00 1 112 819,00 651 328,00 241 141,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 996 495,00 3 080 489,00 651 497,00 667 524,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 549 950,00 1 855 887,00 771 829,00 402 160,00
XVIII. Kapitał własny 5 121 416,00 4 909 166,00 1 113 497,00 1 063 787,00
XIX. Kapitał zakładowy 495 977,00 495 977,00 107 835,00 107 475,00
Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:

kurs na 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2021),
kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,6148 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2020).
• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

kurs średni w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5775 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,4742 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 2022-04-28 o treści:
Raport bieżący 11/2022 z dnia 28.04.2022

Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2021 roku zostały uzupełnione o załączony do niniejszego raportu bieżącego dokument „Oświadczenie Zarządu 2021” w miejsce omyłkowo załączonych dokumentów „Oświadczenie kierownictwa JSF GA Tarnów 2021” oraz „Oświadczenie kierownictwa SSF GA Tarnów 2021”.
Informacje i dane finansowe zawarte w rocznych raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Plik Opis
Oświadczenie_Zarządu_2021.pdfOświadczenie_Zarządu_2021.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. GrupaAzoty_SprawozdanieFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml1. GrupaAzoty_SprawozdanieFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml
1. GrupaAzoty_SprawozdanieFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml.xades1. GrupaAzoty_SprawozdanieFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml.xades
List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu.xhtml
List Prezesa Zarządu.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu.xhtml.xades
GrupaAzoty_DaneFinansowe-2021-12-31-pl.xhtmlGrupaAzoty_DaneFinansowe-2021-12-31-pl.xhtml
3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml
3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades3. GrupaAzoty_SprawozdanieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtmlGrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml
GrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xadesGrupaAzoty_OswiadczenieZarzadu-2021-12-31-pl.xhtml.xades
SzB_GAT_2021.xhtmlSzB_GAT_2021.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta
SzB_GAT_2021.xhtml.XAdESSzB_GAT_2021.xhtml.XAdES Podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki