GPW: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – informacja uzupełniająca

2020-06-24 18:03
publikacja
2020-06-24 18:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – informacja uzupełniająca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., dotyczącego m.in. powołania pana Adama Szyszki oraz Eugeniusza Szumiejki w skład Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”) Spółka informuje, że zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez pana Adama Szyszkę i pana Eugeniusza Szumiejkę nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, obydwaj panowie nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 16/2020Date: 24 June 2020Topic:
Changes in the composition of the Warsaw Stock Exchange Supervisory
Board – supplementary informationLegal basis: Article
56.1(2) of the Offering Act – current and periodic informationContent:Further
to Current Report no 13/2020 of 22 June 2020 i.a. on the appointment of
Mr. Adam Szyszka and Mr. Eugeniusz Szumiejko to the Supervisory Board of
the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”), the Company informs that
according to the statement provided by Mr. Adam Szyszka and Mr.
Eugeniusz Szumiejko, they do not perform in any form any activities
competitive to the GPW, they are not engaged in a competitive company as
a partner in a partnership or civil law partnership or a member of an
authority of a joint stock company, and they are not engaged in any
other competitive legal entity as a member of its authority.
Furthermore, Mr. Szyszka and Szumiejko do not have a record in the
Register of Insolvent Debtors operating under the Act on the National
Court Register.Legal basis: § 5 (5) of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information
provided by issuers of securities and on conditions under which
information required by legal regulations of a third country may be
recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2020-06-24 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki