GPW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 – korekta raportu bieżącego nr 14/2020

2020-06-25 17:55
publikacja
2020-06-25 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020-06-25_Uchwaly_ZWZ_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020-06-25_Uchwaly_po_ZWZ_podjete_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020-06-25_Uch_po_ZWZ_nie_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020-06-25_Uchwaly_po_ZWZ_nie_podjete_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020 K
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 – korekta raportu bieżącego nr 14/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 22 czerwca 2020. Przyczyną dokonania korekty jest sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w podstawach prawnych wskazanych w uchwałach nr 20, 21, 22.

W uchwale nr 20 ZWZ GPW SA:
Jest:
„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:”
Powinno być:
„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:”
W uchwałach nr 21 i 22 ZWZ GPW SA
Jest:
„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:”
Powinno być:
„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:”

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. i podjętych uchwał pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
2020-06-25_Uchwały ZWZ_podjęte.pdf2020-06-25_Uchwały ZWZ_podjęte.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ GPW 22 czerwca 2020 r.
2020-06-25_Uchwały po ZWZ_podjęte_EN.pdf2020-06-25_Uchwały po ZWZ_podjęte_EN.pdf Content of resolutions of the GPW Ordinary General Meeting on 22 June 2020
2020-06-25_Uch_po ZWZ_nie_podjęte.pdf2020-06-25_Uch_po ZWZ_nie_podjęte.pdf Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte na ZWZ GPW w dniu 22 czerwca 2020 r.
2020-06-25_Uchwały po ZWZ nie podjęte_EN.pdf2020-06-25_Uchwały po ZWZ nie podjęte_EN.pdf Resolutions that was put to the vote and was not taken by the GPW Ordinary General Meeting on 22 June 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No 17/2020Date: 25 June 2020Topic: Content of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 22 June 2020 - Correction of Current Report No. 14/2020Legal basis of the report: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) presents correction of current report No. 14/2020 as of 22 June 2020. The reason for the current report is correction of obvious clerical mistakes in legal bases indicated in resolutions no. 20, 21, 22. At the same time, GPW presents the corrected draft resolutions that was put to the vote and was not taken by the GPW Ordinary General Meeting on 22 June 2020.In the resolution no 20 was:“Pursuant to Article 385(1) of the Commercial Companies Code and Articles 13(1), 13(3)(2) of the Company’s Articles of Association, the General Meeting of the Company resolves as follows:”Supposed to be:“Pursuant to Article 385(1) of the Commercial Companies Code and Articles 13(1), 13(3)(1) of the Company’s Articles of Association, the General Meeting of the Company resolves as follows:”In the resolution no 21 and in the resolution no 22 was:“Pursuant to Article 385(1) of the Commercial Companies Code and Article 13(1) of the Company’s Articles of Association, the General Meeting of the Company resolves as follows:”Supposed to be:“Pursuant to Article 385(1) of the Commercial Companies Code and Article 13(1), 13(3)(2) of the Company’s Articles of Association, the General Meeting of the Company resolves as follows:”In other respects, the content of current report No. 14/2020 of June 22, 2020 and adopted resolutions remains unchanged.Legal basis: § 19.1 (6) and (8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Piotr Borowski Członek Zarządu
2020-06-25 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki