6,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPR)

Nabycie kompleksu budynków biurowych zlokalizowanych w Krakowie znanych pod nazwą “Rondo Business Park”

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2019-03-26
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Nabycie kompleksu budynków biurowych zlokalizowanych w Krakowie znanych pod nazwą “Rondo Business Park”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2019 r. podmiot kontrolowany przez Spółkę, działający jako kupujący („Kupujący”) oraz niemiecki otwarty fundusz inwestycyjny rynku nieruchomości pod nazwą CS PROPERTY DYNAMIC, w likwidacji, reprezentowany przez podmiot uprawniony do działania na rzecz funduszu, działający jako sprzedający („Sprzedający"), zawarły umowę sprzedaży dotyczącą przede wszystkim nabycia przez Kupującego (i) tytułu własności do kompleksu budynków biurowych zlokalizowanych w Krakowie znanych pod nazwą “Rondo Business Park” („Budynki”) oraz (ii) prawa użytkowań wieczystych w odniesieniu do gruntów, na których zostały wzniesione Budynki („Grunty”), a także (iii) pozostałych praw związanych z Budynkami lub Gruntami (łącznie „Nieruchomość”) („Umowa”).

GLA (powierzchnia najmu brutto) powierzchni biurowych znajdujących się w Budynkach („Powierzchnie Biurowe”) wynosi łącznie 17.766 m kw. Zakontraktowany łączny roczny dochód z czynszu najmu Powierzchni Biurowych generowany przez aktualne obłożenie na poziomie ok. 90%, wynosi ok. 3,0 milionów euro, a WALT (średnia ważona okresu najmu) Powierzchni Biurowych wynosi blisko 4,5 roku. Powierzchnie Biurowe są wynajmowane wielu najemcom, w tym Capgemini, UPC, CRIF oraz LUX MED.

Wartość godziwa majątku (gross asset value) w odniesieniu do wynagrodzenia za nabycie Nieruchomości ustalono na 37.000.000 euro, które podlegało standardowym korektom w tym w zakresie okresów bezczynszowych oraz dodatkowych zachęt dla najemców. Cena płatna Sprzedającemu za nabycie Nieruchomości wyniosła 32.672.815 euro.

W Umowie strony złożyły sobie wzajemnie standardowe oświadczenia i zapewnienia oraz Sprzedający zwolnił Kupującego z odpowiedzialności na zasadach zwyczajowo przyjętych przy tego rodzaju transakcjach.

Transakcja została sfinansowana ze środków posiadanych przez Spółkę udostępnionych jej w ramach istniejącej umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2018 r., podlegającej rozszerzeniu poprzez zwiększenie dostępnych środków, zawartej z podmiotem powiązanym głównego akcjonariusza Spółki, tj. Globalworth Finance Guernsey Limited („Umowa Pożyczki”) (Spółka informowała o zawarciu Umowy Pożyczki raportem bieżącym z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr 9/2018).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Acquisition of the complex
of office buildings located in Kraków known as “Rondo Business Park”


The Board of Directors of Globalworth Poland Real
Estate N.V. (the “Company”) hereby announces that on 26
March 2019 the entity controlled by the Company, acting as the purchaser
(the “Purchaser”) and the German open-ended real estate
investment fund known as CS PROPERTY DYNAMIC, under liquidation,
represented by an entity authorised to act for the benefit of the fund,
acting as the seller (the “Seller”), concluded a sale and
purchase agreement regarding the acquisition by the Purchaser of in
particular (i) the ownership title to the complex of office buildings
located in Kraków known as “Rondo Business Park” (the “Buildings”)
and (ii) the perpetual usufruct rights to the lands on which the
Buildings are located (the “Lands”), as well as (iii) other
rights related to the Buildings and/or the Lands (jointly the “Property”)
(the “Agreement”).


The GLA (gross leasable area) of the office
premises in the Buildings (the “Office Premises”) amounts
to the total of 17,766 sqm, the annual contracted total rental income of
the Office Premises generated by the occupancy ratio of approximately
90% amounts to approximately EUR 3.0 million, and their WALT (weighted
average lease term) is nearly 4.5 years. The Office Premises are
multi-tenanted, with a range of tenants including Capgemini,
UPC, CRIF and LUX MED.


The gross asset value consideration for the
acquisition of the Property was set at EUR 37,000,000, subject to
customary adjustments including rent free periods and tenant incentives.
The payment to the Seller for the acquisition of the Property was set at
EUR 32,672,815.


Under the Agreement, the parties granted each other
standard representations and warranties as well as the Seller granted
the Purchaser indemnities on terms and conditions which are customary
for this type of transaction.The
transaction was financed from the Company’s existing cash resources
which were made available to theCompany
under the existing loan agreement dated 16 April 2018, as further
extended by increasing of the available funds, concluded with an
affiliate of the main shareholder of the Company, i.e. Globalworth
Finance Guernsey Limited (the “Loan Agreement”) (the
Company informed about the conclusion of the Loan Agreement on 16 April
2018 in the current report no. 9/2018).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-26 Rafał Pomorski CFO Rafał Pomorski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.