REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

2022-10-28 16:37
publikacja
2022-10-28 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_54_2022_-_Zalacznik_nr_1_-_Pelna_tresc_ogloszenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_54_2022_-_Zalacznik_nr_2_-_Tresc_projektow_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_54_2022_-_Zalacznik_nr_3_-_wniosek_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_54_2022_-_Zalacznik_nr_4_-_Zalaczniki_do_wniosku_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6 575 388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza Spółki – Gi Group Holding SpA z siedzibą w Mediolanie, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1, art. 400, art. 402 1 §1 i 2 oraz 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r., o godz. 12:00, w hotelu Radisson Collection przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie.

Porządek obrad:
1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.gigroup.com.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 1 - Pełna treść ogłoszenia.pdfRaport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 1 - Pełna treść ogłoszenia.pdf Pełna treść ogłoszenia
Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 2 - Treść projektów uchwał.pdfRaport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 2 - Treść projektów uchwał.pdf Treść projektów uchwał
Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 3 - wniosek akcjonariusza.pdfRaport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 3 - wniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza
Raport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 4 - Załączniki do wniosku akcjonariusza.pdfRaport bieżący nr 54_2022 - Załącznik nr 4 - Załączniki do wniosku akcjonariusza.pdf Załączniki do wniosku akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-28 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-10-28 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki