REKLAMA

GENOMTEC S.A.: Przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID oraz zawarcie umów pożyczek w związku z finansowaniem przyspieszenia działań projektowych

2021-12-24 10:57
publikacja
2021-12-24 10:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-24
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID oraz zawarcie umów pożyczek w związku z finansowaniem przyspieszenia działań projektowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”; „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r. zawarł umowy pożyczek z prawem do objęcia akcji z osobami fizycznymi („Pożyczkodawcy”). Na mocy ww. umów Spółka pozyskała łącznie 2,9 mln zł na realizację strategii Spółki w zakresie przyspieszenia komercjalizacji platformy Genomtec® ID.

Pożyczki mogą być spłacone w następujący sposób:

• w formie spłaty pieniężnej w terminie spłaty do 31 grudnia 2022 r., przy czym termin zwrotu pożyczki zastrzeżony jest na korzyść Pożyczkobiorcy tj. przysługuje mu prawo wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczek
• w formie objęcia akcji nowej emisji Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawców („Prawo do Objęcia Akcji”). Spłata pożyczki w drodze Prawa do Objęcia Akcji jest prawem Pożyczkobiorcy, tj. Spółce przysługuje prawo spłaty pożyczki w ramach Prawa do Objęcia Akcji i w przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zobowiązują się do przeprowadzenia spłaty w formie Prawa do Objęcia Akcji. W ramach Prawa do Objęcia Akcji Pożyczkodawcy będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji Spółki, która zostanie obliczona jako iloraz: (a) wpłaconej a niezwróconej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami należnymi oraz (b) ceny emisyjnej obliczonej jako średniej ceny akcji Genomtec na rynku NewConnect ważonej wolumenem za ostatnie 3 miesiące od daty zawarcia umowy pożyczki, pomniejszonej o 20%.

Analiza możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec® ID, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. wykazała, że z uwagi na opóźnienie w implementacji regulacji IVD (IVDR) potwierdzonej rezolucją Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej (COM(2021)0627 – C9-0381/2021 – 2021/0323(COD)), optymalnym momentem wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec® ID będzie pierwsza połowa przyszłego roku, co stanowi przyspieszenie w stosunku do dotychczasowo zakomunikowanego planu. Jest to możliwe przy wykorzystaniu przepisów umożliwiających certyfikację urządzenia na bazie aktualnie obowiązującej dyrektywy (dyrektywy IVDD a nie IVDR jak planowano wcześniej) a co za tym idzie szybsze osiąganie przychodów ze sprzedaży. Certyfikacja IVDR będzie przeprowadzona w późniejszym czasie po wprowadzeniu Genomtec® ID na rynek. Wspomniane działania mają przyśpieszyć wzrost skali działania Spółki, przy wykorzystaniu uwarunkowań rynkowych, prawnych i know-how Spółki.

Zapewnienie środków wspierających przyśpieszoną komercjalizację flagowego rozwiązania Spółki, platformy Genomtec ID jest istotnym zdarzeniem dla działalności Spółki i w ocenie Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Acceleration of the Genomtec® ID platform commercialization and
signing up loan agreements in connection to financing of the
fast-tracked project activities.

The
Management Board of Genomtec S.A. based in Wrocław ("Issuer", "Company";
"Borrower") hereby announces that on 24 December 2021, it entered into
loan agreements with the right to acquire shares with natural persons
("Lenders"). Under the above-mentioned agreements, the Company has raised
a total of PLN 2.9 million for implementation of the Company's strategy to
accelerate commercialisation of the Genomtec® ID platform.


The
Loans may be repaid as follows:


1. in the form of a cash repayment due by 31 December 2022, with the
repayment term reserved for the benefit of the Borrower, i.e. the
Borrower has the right to repay earlier part of it or all of the loans2.
in the form of subscription for Borrower’s new issue of shares by the
Lenders (the "Share Subscription Right"). Repayment of the Loan based on
the Right to Take Up Shares is a right of the Borrower, i.e. the Company
has the right to repay the Loan based on the Right to Take Up Shares
and, if the Borrower declares to exercise this right, the Borrower and
the Lenders agree to carry out the repayment based on the Right to Take
Up Shares. Under the Share Subscription Right, the Lenders shall be
entitled for subscription of such number of shares in the Company as
shall be quotient of: (a) the amount of the Loan paid and not repaid,
together with interest due, and (b) the issue price calculated as the
volume-weighted average price of Genomtec shares on the NewConnect stock
exchange market for the last 3 months since the date of the Loan
Agreement, reduced by 20%.The analysis of the possible planned
acceleration of the Genomtec® ID platform commercialisation, which the
Company announced in ESPI Current Report No. 27/2021 on 3 November 2021,
showed that due to the postponement in the implementation of the IVDR
Directive, the ideal time for market entrance of the Genomtec® ID
platform would be the second half of the next year, which presents a
acceleration of the communicated plan since then. It becomes possible by
advantageous product certification under the current directive (IVDD and
not IVDR as previously planned) thus allowing for quicker sales revenue
generation. The IVDR certification will be executed at a later stage
after the Genomtec® ID is launched on the market. The aforementioned
activities are aimed at fast-tracking Company’s growth and its scale of
operations, taking advantage of the market situation, legal environment
and the Company's know-how.Provision of funds supporting
accelerated commercialisation of the Company's flagship solution, the
Genomtec ID platform, is an important event for the Company's operations
and, in the opinion of the Management Board, in the opinion of the
Management Board, this information meets the criteria of confidential
information within the meaning of Art. 7 sec. 1 MAR.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-24 Michal Wachowski Czlonek Zarzadu Michal Wachowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki