REKLAMA

GENOMTEC S.A.: Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie metody przekazywania i pomiaru ciepła do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO)

2021-11-29 15:17
publikacja
2021-11-29 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie metody przekazywania i pomiaru ciepła do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2021 r. powziął informację o dokonaniu przez kancelarię rzeczników patentowych zgłoszenia patentowego pn. „Thermal interface arrangement” w zakresie technologii opracowywanej przez Emitenta.
Opisane zgłoszenie dotyczy autorskiej metody przekazywania i pomiaru ciepła. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK Intellectual Property Office).

Wynalazek Emitenta może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w diagnostyce, ale też w rozwiązaniach biomedycznych, elektronice czy mechanice. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tej samej technologii przez inne firmy.

Zarząd Emitenta uznał, że dokonanie opisanego zgłoszenia patentowego stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego na rynku diagnostyki molekularnej, gdzie nowe technologie stanowią istotną przewagę konkurencyjną, koniecznym jest skuteczne zabezpieczanie własności intelektualnej i przemysłowej. Dodatkowo w związku z możliwym szerokim wykorzystaniem wynalazku Genomtec S.A. również poza obszarem diagnostyki genetycznej – jego pełna ochrona może mieć wpływ na wartość Spółki w przyszłości.

Technologie przewodzenia i pomiaru ciepła są jednymi z kluczowych obszarów technologii rozwijanych przez Emitenta. Z tych względów, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Patent filing application for a method of heat transfer and its
measurement with the UK Intellectual Property Office (UK IPO).The
Management Board of Genomtec S.A. ("Issuer") announces that today, i.e.
29 November 2021, it has been notified that a patent office has filed a
patent application entitled "Thermal interface arrangement" for the
technology developed by the Issuer.The described application
concerns the author's method of heat transfer and measurement. The
application was filed with the UK Intellectual Property Office.The
Issuer's invention may be widely used not only in diagnostics, but also
in biomedical solutions, electronics or mechanics. The described patent
application secures the risk of using the same technology by other
companies.The Issuer's Management Board considered the filing of
the described patent application to be confidential information, because
in the case of an entity operating on the molecular diagnostics market,
where new technologies represent a significant competitive advantage, it
is necessary to effectively protect intellectual and industrial
property. In addition, due to the possible wide use of the Genomtec’s
S.A. invention also outside the field of genetic diagnostics - its full
protection may affect the value of the Company in the future.Technologies
of heat conduction and measurement are one of the key technology areas
developed by the Issuer. For these reasons, in the opinion of the
Management Board, this information meets the criteria for confidential
information within the meaning of Article 17.1 of MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Michał Wachowski Członek Zarządu Michal Wachowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki