REKLAMA

GALVO: Raport miesięczny za październik 2020 roku.

2020-11-13 16:18
publikacja
2020-11-13 16:18
Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2020 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2020 roku osiągnęły poziom 1.073,69 tys. zł, podczas gdy w październiku 2019 r. wyniosły 1.098 tys. zł, co oznacza, spadek o 2,2% względem rdr. Obserwowane ostatnio zwiększone zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym głównie z branży energetycznej, spowodowało zdecydowanie większą liczbę zleceń niż w sierpniu i we wrześniu. Spółka liczy na utrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach, ale ryzykiem jest cały czas możliwość wprowadzenia w kraju lockdownu, co też wiązałoby się z ograniczeniem działalności gospodarczej i mogłoby się przełożyć na spadek zleceń do kontrahentów Spółki. Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do października 2020 r. wyniosły 7.740,28.813,8 tys. zł, wobec 10.558 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 16,5%.
Kryzys wywołany ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej i aktywności ludności miał negatywny wpływ na osiągane przychody ze sprzedaży w bieżącym roku, ale ilość otrzymywanych zleceń od kontrahentów ulega systematycznej poprawie.
W październiku 2020 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych pozostawały stabilne. W opinii Zarządu ceny srebra w ostatnim miesiącu zachowywały się dosyć stabilnie, co pozwala na lepsze planowanie rentowności przyjmowanych zleceń.
Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2020 roku:
Raport bieżący nr 19/2020 z 13 października 2020 r. - Raport miesięczny za wrzesień 2020 r.
Raporty bieżące publikowane w systemie ESPI w październiku 2020 roku:
Raport bieżący nr 6/2020 z 20 października 2020 r. – Otrzymanie dofinansowania na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w związku z COVID-19.
Raport bieżący nr 7/2020 z 20 października 2020 r. – Zakończenie inwestycji w oczyszczalnię ścieków.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W październiku 2020 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 grudnia 2020 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2020 roku.
Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki