REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Zawarcie znaczącej Umowy

2021-10-11 16:42
publikacja
2021-10-11 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 27 / 2021 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2021-10-11
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej Umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Emitent, Podwykonawca) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o udzieleniu zgody przez Inwestora na Umowę Podwykonawczą zawartą przez Emitenta z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (BWP, Wykonawca), która dotyczy wykonania zadania pod nazwą: „Umowa ramowa na projektowanie i realizację robót budowlanych gazociągów wraz z przyłączami gazowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrzu (PSG)– obszar nr 2, 29 i 30. i obejmuje obszary działania
a) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Będzinie obejmujące miasto Będzin gminę Psary, miasto Wojkowice obszar nr 2
b) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie w obejmujące miasto Jaworzno, miasto Imielin obszar nr 29
c) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie obejmujące miasto Mysłowice obszar nr 30,
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na polegające na wykonaniu wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni (Roboty), zgodnie z ww. Projektem, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej SIWZ), na zasadach określonych na zasadach określonych w Umowie.
Wykonywanie zadań odbywać się będzie na podstawie odrębnych Zleceń udzielonych Podwykonawcy przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez PSG. Ilość Zadań udzielonych Podwykonawcy w ramach Zleceń składanych w okresie obowiązywania Umowy zależeć będzie od rzeczywistej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej,
Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie powinno przekroczyć kwoty 1 800 000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) w szczególności:
a) kwoty 600 000 (słownie: sześćset tysięcy złotych) obszar nr 2
b) kwoty 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy złotych) obszar nr 29
c) kwoty 600 000,00 (słownie: sześćset tysięcy złotych) obszar nr 30
Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).
Umowa została zawarta na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia jej podpisania., z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie BWP ma prawo do udzielania Zleceń, a GENERGY jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania Projektu, termin podpisania Protokołu z napełnienia paliwem gazowym lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto. Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty. W razie odstąpienia od Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">Conclusion
of a significant Agreement.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">Management
Board of G-Energy S.A. (GENERGY, Issuer, Subcontractor) with its
registered office in Warsaw informs that today it received a
notification of the Investor's consent to the Subcontracting Agreement
concluded by the Issuer with BWP sp.z o.o. with headquarters in Dąbrowa
Górnicza (BWP, Contractor), which concerns the performance of the task
under the name: "Framework agreement for the design and implementation
of construction works for gas pipelines with gas connections in Polska
Spółka Gazownictwa sp. z oo, branch gas plant in Zabrze (PSG) - area 2,
29 and 30 and covers the areas of action</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">a)
construction of gas pipelines and gas connections in the area of
​​operation of the Gas Plant in Będzin, covering the city of Będzin, the
commune of Psary, the city of Wojkowice area No. 2</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">b)
construction of gas pipelines and gas connections in the area of
​​operation of the Gas Plant in Jaworzno, including the city of
Jaworzno, the city of Imielin, area No. 29</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">c)
construction of gas pipelines and gas connections in the area of
​​operation of the Gas Plant in Jaworzno, covering the city of
Mysłowice, area No. 30,</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">The
subject of the investment are construction works consisting in the
construction and commissioning of: a gas network with gas connections in
the area of ​​operation of the Gas Works (Works), in accordance with the
above-mentioned The project, in accordance with the conditions contained
in the Specification of Essential Terms of the Contract (hereinafter
referred to as the ToR), on the terms set out in the terms of the
Agreement.</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">The
tasks will be performed on the basis of separate Orders submitted to the
Subcontractor by the Contractor or directly by PSG. The number of Tasks
awarded to the Subcontractor under the Orders placed during the term of
the Agreement will depend on the actual number of gas network connection
agreements,</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">The
total net remuneration of the Contractor for the execution of Orders
falling within the scope of the Subject of the Agreement should not
exceed PLN 1,800,000.00 (one million eight hundred thousand zlotys), in
particular:</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">a)
the amount of 600,000 (in words: six hundred thousand zlotys) area No. 2</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">b)
the amount of 600,000.00 (in words: six hundred thousand zlotys) area
No. 29</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">c)
the amount of 600,000.00 (say: six hundred thousand zlotys) area No. 30</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">This
amount will be increased by the due tax on goods and services (VAT).</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">The
contract was concluded for a period of 24 (in words: twenty-four) months
from the date of its signing, with the proviso that BWP has the right to
grant Orders within the indicated period, and GENERGY is obliged to
accept them, while the Parties agree that the period of validity The
Agreement will be terminated upon the completion of the works performed
under all Orders, i.e. also after the date on which, in accordance with
the rule for calculating the terms expressed in months, resulting from
the Civil Code.</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">The
Ordering Party is entitled to demand the payment of contractual
penalties, in particular for failure to perform the Task / Tasks covered
by a given Order within the time specified in the Order as the date of
Project development, the date of signing the Report on filling with
gaseous fuel or the deadline for final acceptance, for reasons
attributable to the Contractor - in the amount of 0 2% of the net
remuneration for each day of delay, but not more than 20% of the net
remuneration. For the delayed performance of the Task covered by the
given Order, the contractor shall pay to the Ordering Party a
contractual penalty in the amount equivalent to the contractual penalty
paid by the Ordering Party to the connected entity for delayed
performance of the connection agreement. For delay in delivering
periodic reports, unless the Contractor is not responsible for failure
to perform this obligation on time - 0.1% of the net remuneration for
each day of delay, but not more than 15% of this amount. In the event of
withdrawal from the Agreement in the event of withdrawal from the
Agreement by the Contractor for reasons attributable to the
Subcontractor (regardless of the legal basis) - in the amount of 30
(say: thirty)% of the net remuneration, and in the event of withdrawal
from a specific Order for reasons attributable to the Subcontractor (
regardless of the legal basis) - in the amount of 30 (say: thirty)% of
the net remuneration.</font></span>
</p>
<span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="12.0pt" face="Cambria,serif" color="#42484D">The
remaining detailed terms and conditions of the above-mentioned agreements
do not differ from those commonly used in this type of agreement.</font></span>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki