REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (obszar działania gazowni Jaworzno).

2020-10-15 22:10
publikacja
2020-10-15 22:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (obszar działania gazowni Jaworzno).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu Umów w ramach postepowania: UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 mł/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (PSG)- w podziale na 6 części zamówienia”. Znak postępowania: 2020/W100/WNP-027805. O spodziewanym podpisaniu Umów Emitent informował w RB nr 37/2020 z dnia 24 września 2020 roku.
Zawarte z PSG i Emitentem Umowy dotyczą obszarów: Obszar nr 29 obejmujący miasto Jaworzno, miasto Imielin i 30 obejmujący miasto Mysłowice, na terenie działania Gazowni w Jaworznie.
Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 oraz projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 z punktami gazowymi wraz z gazomierzami miechowymi od GM10 do GM40 związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia).
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania tj. od dnia 12 października 2020 r. lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Prognozowana ilość zleceń jednostkowych w okresie 12 miesięcy dla obszaru 29 i 30 przysługujących emitentowi wynosi co najmniej 72 zlecenia.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Zamówień Robót dodatkowych lub usług dodatkowych Emitent sporządzi wycenę Robót, a Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania Robót lub usług dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion
of Framework Agreements by the Issuer with Polska Spółka Gazownictwa sp
.z o.o. with its seat in Tarnów, Gas Plant Branch in Zabrze (area of
operation of the Jaworzno gas plant).Management
Board of G-Energy S.A. (GENERGY, the Company, the Issuer) with its
registered office in Warsaw informs that yesterday the Company received
information about signing the Agreements as part of the following
procedure: FRAMEWORK AGREEMENT - Design and construction of gas
connections with up to 10 m3 / h consumption from the existing gas
pipelines at Polska Spółka Gazownictwa Sp. . z o.o. Zakład Gazowniczy
branch in Zabrze (PSG) - divided into 6 lots ”. Reference number: 2020 /
W100 / WNP-027805. The Issuer informed about the expected signing of the
Agreements in the Current Report No. 37/2020 of September 24, 2020.The
Agreements concluded with PSG and the Issuer concern the following
areas: Area No. 29 covering the city of Jaworzno, the city of Imielin
and 30 covering the city of Mysłowice, in the area of ​​the Gasworks in
Jaworzno.The
subject of the contract are tasks consisting in the design and
construction of PE medium and low pressure gas pipelines in the diameter
range from DN 32 to DN 160 with gas connections in the diameter range
from DN 25 to DN 63, and the design and construction of PE medium and
low pressure gas connections in the scope of diameters from DN 25 to DN
63 with gas points with bellows gas meters from GM10 to GM40 related to
the connection of new customers in the area covered by Polska Spółka
Gazownictwa sp. z oo Branch Zakład Gazowniczy in Zabrze The subject of
the contract was divided into Areas (parts of the Order).The
framework agreement concluded between the parties will be valid for a
period of 24 months from the date of its signing, i.e. from October 12,
2020 or until the remuneration due to the Issuer is exhausted. The
forecast number of unit orders over a period of 12 months for the area
29 and 30 due to the issuer amounts to at least 72 orders.GENERGY
will be entitled to remuneration in the amount of PLN 1,000,000.00 (one
million zlotys) net. This amount will be increased by the due tax on
goods and services (VAT). Remuneration for the given Task will be
payable once in the amount of 100% of the remuneration after the
Ordering Party has made the final acceptance. On the day of signing the
final acceptance protocol without reservations, the Ordering Party bears
the risk of loss or damage to the object. If it is necessary to perform
Additional Works or additional services at the stage of carrying out the
Orders, the Issuer will prepare a valuation of the Works, and the
Parties, through negotiations, will determine the conditions for the
performance of the Works or additional services, in particular the
amount of remuneration for their performance - based on the quotation
(cost estimate) presented for approval.The
other detailed terms and conditions of the above agreements do not
differ from those commonly used in this type of agreement.Legal
basis

Art.
17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC
and 2004/72 / EC (also known as MAR).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki