REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnychg

2021-12-29 13:03
publikacja
2021-12-29 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-29
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji własnychg
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" "Spółka"), zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74) oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zleceń maklerskich na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.
- w dniu 23 grudnia 2021 roku nabył 7949 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3922 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 117,77 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0082 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0082 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 27 grudnia 2021 roku nabył 5051 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3847 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 943,08 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0052 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0052 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 213.000 akcji, które stanowią 0,22 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,22 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Purchase
of own SharesThe
Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer"
"Company"), pursuant to Art. 21 sec. 1 of Directive 2012/30 / EU of the
European Parliament and of the Council (OJ L 315, 14.11.2012, p. 74) and
Art. 362 § 1 point 2 and 8 of the Commercial Companies Code hereby
announces that as part of the share buyback program, pursuant to
Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company
under the name G-Energy Spółka Akcyjna with its registered office in
Warsaw of December 29, 2020 the year, about which the Issuer informed in
the current report EBI No.12/2020 of December 29, 2020, authorizing the
Management Board of the Company to purchase the Company's own shares, as
a result of the submissions made via Dom Maklerski PKO BP SA brokerage
orders on the NewConnect market purchased its own shares. -
on December 23, 2021, it purchased 7949
own shares of the Issuer at an average price amounting to PLN 0.3922  per
share. The total value of the purchased shares is PLN 3 117,77. The
purchased shares represent 0.0082 % of the Issuer's share capital and
0.0082 % of votes at the Issuer's General Meeting.-
on December 27, 2021, it purchased 5051 own shares of the Issuer at an
average price amounting to PLN 0.3847 per share. The total value of the
purchased shares is PLN 1 943,08. The purchased shares represent 0.0052
% of the Issuer's share capital and 0.0052 % of votes at the Issuer's
General Meeting.The
total number of own shares owned by the Issuer, taking into account the
above-mentioned transactions, is 213,000 shares, which constitute 0.22 %
of the share capital of the Company and 0.22 % of votes at the General
Meeting of the Issuer.Report
legal basis: art. 2 clause 3 of Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 2 973 supplementing Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to
regulatory technical standards concerning the conditions applicable to
buy-back programs and stabilization measures in . with art. 5 of the
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No.
596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and
2004/72 / EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki