REKLAMA
BADANIE

FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2023-01-05 12:48
publikacja
2023-01-05 12:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Komunikat_Forte_PTE_Allianz_Polska_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od PTE ALIANZ POLSKA następującą informację:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE uprzejmie informuje, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej Drugi Allianz OFE, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki FABRYKI MEBLI „FORTE" S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 10%.

Przed połączeniem:

Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 1 072 449 akcji, stanowiących 4,48 % udziału
w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1 072 449 głosów z akcji stanowiących 4,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 2 386 595 akcji, stanowiących 9,97 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 2 386 595 głosów z akcji stanowiących 9,97 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu:

Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 3 459 044 akcji, stanowiących 14,45 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 3 459 044 głosów
z akcji stanowiących 14,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że:
· nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
· nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
· nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy”.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia, w wersji otrzymanej przez Spółkę.
Załączniki
Plik Opis
Komunikat_Forte_PTE Allianz Polska SA.pdfKomunikat_Forte_PTE Allianz Polska SA.pdf treść otrzymanego zawiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-05 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki