REKLAMA

FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

2020-02-18 16:20
publikacja
2020-02-18 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.)

Zarząd Ferro S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. otrzymał od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusze”) datowane na dzień 17 lutego 2020 r. zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie, o zmniejszeniu udziału Funduszy poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Emitencie („Zawiadomienie”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, zdarzeniem, które doprowadziło do zmniejszenia udziału Funduszy poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Emitencie była sprzedaż akcji Emitenta przez Fundusze.

Przed zmniejszeniem udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 1.063.005 akcji Emitenta, co stanowiło 5,004% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 1.063.005 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 5,004% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Zgodnie z Zawiadomieniem po zmniejszeniu udziału, w dniu 12 lutego 2020 r. w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie 1.031.005 akcji, co stanowi 4,853% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 1.031.005 głosów, co stanowi 4,853% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Emitenta, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.

Nadto, Fundusze oświadczyły, że zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 7 Ustawy o ofercie liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

Fundusze oświadczyły również w treści Zawiadomienia, że zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 Ustawy o ofercie liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie wynosi zero.

Pełna treść Zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-18 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2020-02-18 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki