REKLAMA

EUROTEL S.A.: Uzupełnienie porządku obrad w wyniku wniosku akcjonariusza

2021-04-29 19:45
publikacja
2021-04-29 19:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad w wyniku wniosku akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

EUROTEL SA (Spółka) niniejszym informuje, iż do dnia 29 kwietnia 2021 roku otrzymała drogą elektroniczną żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2021 roku (Walne Zgromadzenie):
- żądanie zgłoszone przez Bogusława Marczaka (Akcjonariusz) umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załączonym projektem uchwały, a w ramach powyższego punktu także żądanie powołania członka Rady Nadzorczej.

Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ul. Myśliwska 21 80-126 Gdańsk Uchwała Walnego Zgromadzenia nr .../... z dnia 20 maja 2021r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o § 3 regulaminu Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku w brzmieniu z dnia 20.08.2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku ustala skład ilościowy Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedziba w Gdańsku na 6 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W związku z powyższym do porządku obrad dodany został punkt w brzmieniu "Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurotel S.A.", zmianie uległa numeracja porządku obrad.
Cały porządek obrad otrzymuje brzmienie:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień́ 20 maja 2021 roku na godzinę̨ 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się̨ w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad uzupełnionym na wniosek Akcjonariusza:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań́ Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
12.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu.
16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień́ Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
18.Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA zostały opublikowane w RB nr 5/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk.
Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Krzysztof Stepokura Prezes zarządu
2021-04-29 Tomasz Basiński Wiceprezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki