REKLAMA

EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 maja 2021 roku.

2021-05-20 20:06
publikacja
2021-05-20 20:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 maja 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 20 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 2 771 990 ważnymi głosami ZA, przy 115 300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to
2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beatę Milczewską oraz Bartosza Stepokura do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr II została podjęta 1 756 108 ważnymi głosami ZA, przy 1 131 182 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego.


Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.


Uchwała nr III została przyjęta jednogłośnie - 2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego.Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, następującej treści:
„§1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:
-sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020,
-oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2020 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 następującej treści:

„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: •wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
•sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.642 tys. zł (sto dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
•sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 16.066 tys. zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
•sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.066 tys. zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
•sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.155 tys. zł (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
•dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 następującej treści:
„§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 obejmujące:
•wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
•skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 173.166 tys. zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
•skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.586 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
•sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.586 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); •skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.516 tys. zł (trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych);
•dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy następującej treści:
„§1.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 16.065.702,60 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) w ten sposób, że całość zysku 16.065.702,60 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) przeznacza na dywidendę. Jednocześnie z kapitału zapasowego Spółki, w części utworzonej z zysku za rok 2019 na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.08.2020 r., na dywidendę przeznacza się kwotę 7.173.478,40 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 23.239.181 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych), tj. 6,20 zł (sześć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję.
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 2 czerwca 2021 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 10 czerwca 2021 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (1 756 108 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 756 108 z 1 756 108 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 46,85% kapitału zakładowego).


Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści: „§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (2 771 990 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 771 990 z 2 771 990 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 73,95% kapitału zakładowego).


Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści:
„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (2 179 891 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 179 891 z 2 179 891 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 58,16 % kapitału zakładowego).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści:
„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (2 815 000 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 815 000 z 2 815 000 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 75,10% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 następującej treści:
„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści:
„§1.Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 3.000,00zł (trzy tysiące złotych) wypłacany kwartalnie.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 12 podjęto gdyż oddano 1 756 108 ważnych głosów ZA, przy 1 131 182 ważnych głosach przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).


Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 13 podjęto jednogłośnie (2 887 290 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03 % kapitału zakładowego).

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 20.05.2021r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwala co następuje:
„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie ustala skład ilościowy Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku na 6 osób.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwały nr 14 nie podjęto gdyż oddano 517 400 ważnych głosów ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się i 2 025 881 ważnych głosach przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 887 290 z 2 887 290 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 77,03% kapitału zakładowego).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf Załącznik do Uchwały nr 13 podjętej na ZWZA w dniu 20 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki