Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EUCO_3Q2018_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 66 158 67 760 15 554 15 919
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 069 15 004 3 073 3 525
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 247 13 095 2 409 3 076
IV. ZYSK (STRATA) NETTO 7 129 9 866 1 676 2 318
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 812 9 934 1 602 2 334
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 318 -68 75 -16
VII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,27 1,76 0,3 0,41
VIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 1,27 1,76 0,3 0,41
IX. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2535 4,2566
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -446 24 414 -105 5 736
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -761 -33 104 -179 -7 777
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 384 28 102 -1 501 6 602
XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -7 590 19 413 -1 784 4561
XIV. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2535 4,2566
XV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.09.2018 na 30.09.2017 na 30.09.2018 na 30.09.2017
XVI. Aktywa 192 159 175 953 44 987 40 833
XVII. Zobowiązania długoterminowe 66 901 68 270 15 663 15 843
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 70 983 64 969 16 618 15 077
XIX. Kapitał własny GK 54 275 42 714 12 707 9 913
XX. Kapitał własny GK przypadający akcjonariuszom pomniejszony o kapitał mniejszościowy 53 224 42 643 12 461 9 896
XXI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X x 4,2714 4,3091
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXII. Przychody ze sprzedaży 26 610 36 005 6 256 8 459
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 964 4 873 932 1 145
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 662 2 031 156 477
XXV. ZYSK (STRATA) NETTO -889 1 307 -209 307
XXVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -889 1 307 -209 307
XXVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,16 0,23 -0,04 0,05
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -0,16 0,23 -0,04 0,05
XXIX. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2535 4,2566
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 760 6 710 179 1 576
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 163 -34 798 744 -8 175
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 674 32 134 -1 569 7 549
XXXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 750 4 046 -647 951
XXXIV. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,2535 4,2566
XXXV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.09.2018 na 30.09.2017 na 30.09.2018 na 30.09.2017
XXXVI. Aktywa 154 080 163 150 36 072 37 862
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 73 473 79 317 17 201 18 407
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 521 52 727 11 828 12 236
XXXIX. Kapitał własny 30 087 31 106 7 044 7 219
XL. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 30 087 31 106 7 044 7 219
XLI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2714 4,3091


Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 września 2018 roku zostały
przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 września
2018 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EUR =
4,2714 PLN, a na dzień 31 grudnia 2017 roku według kursu średniego NBP
obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,1709 PLN oraz według kursu
4,3091 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 września 2017 roku.

Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za
prezentowany okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku według kursu
4,2535 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2566 PLN za 1 EUR dla
analogicznego okresu 2017 roku. Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat za okres od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego z
trzech miesięcy tego okresu i wynoszącego 4,2815 PLN za 1 EUR oraz według
kursu 4,2751 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2017 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EUCO_3Q2018_skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK.PDFEUCO_3Q2018_skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK.PDF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-26 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2018-11-26 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl