REKLAMA

ERGIS S.A.: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

2019-12-30 18:56
publikacja
2019-12-30 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że dzisiaj, tj. 30.12.2019 r. Emitent otrzymał pismo od osoby, która była akcjonariuszem obecnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 19 listopada 2019 r. i która głosowała przeciwko podjęciu przez to Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Ergis S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i po jej powzięciu zgłosiła sprzeciw do protokołu („Akcjonariusz”), w którym Akcjonariusz informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ergis S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
O treści uchwał nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ergis S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku a o wniesieniu sprzeciwów do uchwały w raporcie bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r poz.757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-12-30 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki