ENTER AIR S.A.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

2019-06-04 20:21
publikacja
2019-06-04 20:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019-06-03_ENT_Investments_-_Wniosek_o_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął, w trybie w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), wniosek akcjonariusza ENT Investments Ltd. dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

1.Zmiany zasad wynagradzania członków organów Spółki.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019 r. jest następujący:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
8.Przeznaczenie zysku za rok 2018.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
12.Zmiana zasad wynagradzania członków organów Spółki.
13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
2019-06-03 ENT Investments - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad.pdf2019-06-03 ENT Investments - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad.pdf 2019-06-03 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2019-06-04 Marcin Kubrak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki