REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 23:54
publikacja
2021-09-30 23:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finasowe_Energoinstal_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3.Spr_skonsolid.z_dzialalnosci_GK_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4.Sprawozdanie_Zarzadu_EISA_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5.Oswiadczenie_Zarzadu_GEISA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6.Oswiadczenie_Zarzadu_EISA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7.EI_PSSF_2021_MSR_Raport_z_przegladu_wydruk.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8.EI_PSF_2021_MSR_Raport_z_przegladu_wydruk.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 198 29 083 11 039 6 548
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 301) (5 207) (286) (1 172)
III. Zysk (strata) brutto (1 782) (5 273) (392) (1 187)
IV. Zysk (strata) netto (2 520) (5 620) (554) (1 265)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 806) (1 870) (2 376) (421)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 534 13 117 3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 230 2 944 1 370 663
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 402) 1 087 (889) 245
IX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 97 409 94 510 21 547 20 480
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 53 145 47 807 11 756 10 705
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 16 414 18 641 3 631 4 174
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 36 731 29 165 8 125 6 530
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 44 264 46 704 9 791 10 458
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 398 403
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,07) (0,31) (0,02) (0,07)
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,53 2,59 0,56 0,58
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 077 7 578 2 436 1 706
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 122) (4 471) (906) (1 007)
XXIV. Zysk (strata) brutto 1 471 (2 377) 323 (535)
XXV. Zysk (strata) netto 1 471 (2 377) 323 (535)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 351) (1 622) (957) (365)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 427 1 378 314 310
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 601 (1 038) 792 (234)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 677 (1 282) 149 (289)
XXX. Aktywa razem (na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 64 974 61 760 14 372 13 383
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 22 106 20 443 4 890 4 430
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 8 544 9 410 1 890 2 039
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 13 562 11 033 3 000 2 391
XXXIV. Kapitał własny (na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 42 868 41 317 9 482 8 953
XXXV. Kapitał zakładowy (na 30.06.2021 oraz 31.12.2020) 1 800 1 800 398 390
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,08 (0,13) 0,02 (0,03)
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,38 2,43 0,53 0,54
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1.Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf1.Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2021
2.Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finasowe Energoinstal S.A .pdf2.Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finasowe Energoinstal S.A .pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A za I półrocze 2021
3.Spr skonsolid.z działalności GK za I półrocze 2021.pdf3.Spr skonsolid.z działalności GK za I półrocze 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2021
4.Sprawozdanie Zarządu EISA jednostkowe.pdf4.Sprawozdanie Zarządu EISA jednostkowe.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A za I półrocze 2021
5.Oświadczenie Zarządu GEISA.pdf5.Oświadczenie Zarządu GEISA.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.
6.Oświadczenie Zarządu EISA.pdf6.Oświadczenie Zarządu EISA.pdf Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A.
7.EI_PSSF 2021_MSR_Raport z przeglądu_wydruk.pdf7.EI_PSSF 2021_MSR_Raport z przeglądu_wydruk.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2021
8.EI_PSF 2021_MSR_Raport z przeglądu_wydruk.pdf8.EI_PSF 2021_MSR_Raport z przeglądu_wydruk.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Energoinstal S.A za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Michał Więcek Prezes Zarządu
2021-09-30 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki