REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 17:03
publikacja
2020-09-30 17:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.Grupa-Energoinstal_06.2020-sprawozdanie-polroczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.Energoinstal_06.2020-sprawozdanie-polroczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3.Spr_skonsolid.z_dzialalnosci_GK_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4.Spr_jednost_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5.oswiadczenie_zarzadu_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6.oswiadczenie_zarzadu_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7.raport_z_przegladu_GK_Energoinsytal_6-2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8.raport_z_przegladu_Energoinstal_6-2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 083 37 986 6 548 8 859
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 207) 1 743 (1 172) 406
III. Zysk (strata) brutto (5 273) 505 (1 187) 118
IV. Zysk (strata) netto (5 620) 331 (1 265) 77
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 870) (3 085) (421) (719)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 1 520 3 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 944 (63) 663 (15)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 087 (1 628) 245 (380)
IX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 97 580 96 185 21 850 22 621
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 51 555 45 371 11 544 10 671
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 20 722 16 693 4 640 3 926
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 30 833 28 678 6 904 6 745
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 46 025 50 814 10 306 11 951
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 403 423
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,31) 0,02 (0,07) 0,00
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,56 2,82 0,57 0,66
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 578 21 533 1 706 5 022
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 471) 694 (1 007) 162
XXIV. Zysk (strata) brutto (2 377) 1 216 (535) 284
XXV. Zysk (strata) netto (2 377) 1 216 (535) 284
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 622) (2 274) (365) (530)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 378 1 180 310 275
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 038) (987) (234) (230)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 282) (2 081) (289) (485)
XXX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 669 78 727 16 048 18 515
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 597 29 445 5 732 6 925
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 774 12 775 2 636 3 004
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 823 16 670 3 095 3 921
XXXIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 072 49 282 10 316 11 590
XXXV. . Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 800 1 800 403 423
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,13) 0,07 (0,03) 0,02
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,56 2,74 0,57 0,64
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1.Grupa-Energoinstal_06.2020-sprawozdanie-półroczne.pdf1.Grupa-Energoinstal_06.2020-sprawozdanie-półroczne.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2020
2.Energoinstal_06.2020-sprawozdanie-półroczne.pdf2.Energoinstal_06.2020-sprawozdanie-półroczne.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2020
3.Spr skonsolid.z działalności GK za I półrocze 2020.pdf3.Spr skonsolid.z działalności GK za I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2020
4.Spr jednost z działalności za I półrocze 2020.pdf4.Spr jednost z działalności za I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2020
5.oświadczenie zarządu skonsolidowane.pdf5.oświadczenie zarządu skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.
6.oświadczenie zarządu jednostkowe.pdf6.oświadczenie zarządu jednostkowe.pdf Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A.
7.raport z przegladu GK Energoinsytal 6-2020-sig.pdf7.raport z przegladu GK Energoinsytal 6-2020-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2020
8.raport z przeglądu Energoinstal 6-2020-sig.pdf8.raport z przeglądu Energoinstal 6-2020-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Energoinstal S.A. za I półrocze 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-09-30 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki