ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2019-11-21 17:08
publikacja
2019-11-21 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_III_kwartal_2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Energoinstal_S.A._za_III_kwartal_2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 280 96 299 14 919 22 640
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 613 2 098 1 071 493
III. Zysk (strata) brutto 3 075 -3 322 714 -781
IV. Zysk (strata) netto 1 875 -1341 435 -315
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 365 -6 839 -1 013 -1 608
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 297 3 317 301 780
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 776 -13 098 412 -3 079
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 292 -16 620 -300 -3 907
IX. . Aktywa razem (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 99 623 111 311 22 778 26 060
X. . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 47 371 55 106 10 831 12 902
XI. . Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 16 811 15 601 3 844 3 653
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 30 560 39 505 6 987 9 249
XIII. . Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 52 252 53 309 11 947 12 480
XIV. . Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 412 421
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,10 -0,07 0,02 -0,02
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,90 2,96 0,66 0,69
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 996 72 679 6 730 17 087
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -388 -1 795 -90 -422
XXIV. Zysk (strata) brutto -253 1 230 -59 289
XXV. Zysk (strata) netto -253 1199 -59 282
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 864 6 806 -432 1 600
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 199 5 098 510 1 199
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 370 -15 285 -550 -3 594
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 035 -3 381 -472 -795
XXX. Aktywa razem (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 75 378 91 820 17 235 21 354
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 27 605 43 758 6 312 10 177
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12 570 12 877 2 874 2 995
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 15 035 30 881 3 438 7 182
XXXIV. Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 47 773 48 062 10 923 11 177
XXXV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 412 419
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,01 0,07 0,00 0,02
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,65 2,67 0,61 0,62
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za III kwartał 2019r..pdf1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za III kwartał 2019r..pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za III kwartał 2019 r.
2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za III kwartał 2019r..pdf2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za III kwartał 2019r..pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-11-21 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki