REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2019-09-17 07:38
publikacja
2019-09-17 07:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_raport_z_przegladu_GK_Energoinstal_6-2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_raport_z_przegladu_Energoinstal_6-2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 986 71 928 8 859 16 966
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 743 (1 885) 406 (445)
III. Zysk (strata) brutto 505 (6 650) 118 (1 569)
IV. Zysk (strata) netto 331 (4 321) 77 (1 019)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 085) (6 951) (719) (1 640)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 520 50 354 12
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (63) (7 713) (15) (1 819)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 628) (14 614) (380) (3 447)
IX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 96 185 104 151 22 621 24 221
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 45 371 53 536 10 671 12 450
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 16 693 15 180 3 926 3 530
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 28 678 38 356 6 745 8 920
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 50 814 50 615 11 951 11 771
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 423 419
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,02 (0,24) 0,00 (0,06)
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,82 2,81 0,66 0,65
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 533 49 246 5 022 11 616
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694 (3 823) 162 (902)
XXIV. Zysk (strata) brutto 1 216 (193) 284 (46)
XXV. Zysk (strata) netto 1 216 (224) 284 (53)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 274) 5 940 (530) 1 401
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 180 1 727 275 407
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (987) (10 208) (230) (2 408)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (2 081) (2 541) (485) (600)
XXX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 727 91 820 18 515 21 353
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 445 43 758 6 925 10 176
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 775 12 877 3 004 2 995
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 670 30 881 3 921 7 182
XXXIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 282 48 062 11 590 11 177
XXXV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 800 1 800 423 419
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,07 (0,01) 0,02 0,00
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,74 2,70 0,64 0,62
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2019
2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A za I półrocze 2019
3_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf3_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2019
4_Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf4_Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A za I półrocze 2019
5_Oświadczenie Zarządu.pdf5_Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
6_raport z przeglądu GK Energoinstal 6-2019-sig.pdf6_raport z przeglądu GK Energoinstal 6-2019-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2019
7_raport z przeglądu Energoinstal 6-2019-sig.pdf7_raport z przeglądu Energoinstal 6-2019-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Energoinstal S.A za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Michał Więcek Prezes Zrządu
2019-09-17 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki