REKLAMA

ENERGA S.A.: Porozumienie między Energa SA a PKN ORLEN S.A. dotyczące finansowania budowy elektrowni CCGT w Gdańsku

2022-09-16 14:27
publikacja
2022-09-16 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Porozumienie między Energa SA a PKN ORLEN S.A. dotyczące finansowania budowy elektrowni CCGT w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 16 września 2022 roku Emitent zawarł z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”), akcjonariuszem strategicznym Emitenta, porozumienie w sprawie finansowania („Porozumienie”) budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku („Projekt”).

W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej Projektu, PKN ORLEN zobowiązał się w Porozumieniu do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych na realizację Projektu, ale nie więcej niż 2,5 mld zł, przy czym finansowanie udzielone przez PKN ORLEN nastąpi ponad finansowanie udzielone przez Emitenta. PKN ORLEN może odstąpić od Porozumienia w przypadku braku zawarcia przez spółkę CCGT Gdańsk Sp. z o.o. (spółka celowa realizująca Projekt w 100% zależna od Emitenta) umowy mocowej. Pokrycie wskazanych nakładów inwestycyjnych nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych Emitentowi lub spółce CCGT Gdańsk Sp. z o.o. na kapitał własny lub na zasadzie finansowania dłużnego. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Gdańsk Sp. z o.o. oraz zarządzania Projektem.

Powyższe Porozumienie w całości zastępuje list intencyjny, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 42/2021 z 29 grudnia 2021 roku oraz nr 75/2020 z 2 listopada 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 41/2022


Date: 16 September 2022


Subject: Agreement between Energa SA and PKN ORLEN S.A. on financing of
CCGT power plant construction in Gdańsk


Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information


The Management Board of Energa SA ("Issuer") informs that on 16
September 2022 it concluded with PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), the
Issuer’s strategic shareholder, an agreement regarding the financing
(“Agreement”) of the construction of a gas and steam power plant (CCGT)
in Gdańsk (“Project”).


In case of the investment decision regarding the Project, PKN ORLEN
committed in the Agreement to finance the entire capital expenditures
related to the implementation of the Project, but not more than PLN 2.5
billion, while the financing provided by PKN ORLEN will take place after
the financing provided by the Issuer. PKN ORLEN may withdraw from the
Agreement if a capacity contract is not concluded by the company CCGT
Gdańsk Sp. z o.o. (special purpose vehicle implementing the Project,
100% subsidiary of the Issuer). The indicated capital expenditures will
be covered by providing cash to the Issuer or to the CCGT Gdańsk Sp. z
o.o. for equity or on a debt financing basis. The Agreement also defines
the rules of supervision over the company CCGT Gdańsk Sp. z o.o. and the
Project management.


The Agreement fully replaces the letter of intent about which the Issuer
informed in current reports No. 42/2021 of 29 December 2021 and No.
75/2020 of 2 November 2020.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2022-09-16 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki