ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

2020-08-04 18:45
publikacja
2020-08-04 18:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_ogloszenie_o_zwolaniu_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_projekty_uchwal_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_zalacznik_do_projektu_uchwaly_polityka_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_uzasadnienie_do_uchwal_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz_udzielenie_pelnomocnictwa_na_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa_na_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_formularz___wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_na_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_formularz__wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_formularz___wniosek_o_zwolanie_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_raport_roczny_elzab_2019_wraz_z_opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11_raport_roczny_grupa_elzab_2019_wraz_z_opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_wniosek_Zarzadu_do_RN__przeznaczenie_wyniku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Opinia_RN_w_sprawie_podzialu_wyniku_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14_sprawozdanie_komitetu_Audytu_Rady_Nadzorczej_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_sprawozdanie_RN_wraz_z_ocena_sytuacji_spolki_za_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
16_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf ogłoszenie o zwołani WZ
2 projekty uchwał WZ.pdf2 projekty uchwał WZ.pdf projekty uchwał WZ
3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf zalacznik do proketu uchwały polityka wynagrodzen
4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf uzasadnienie do uchwal WZ
5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf formularz udzielenie pełnomocnictwa
6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf formularz odwołanie pełnomocnictwa
7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf formularz zgłoszenie projektów uchwał na WZ
8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf formularz wniosek o zwołanie NWZ
10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf raport roczny ELZAB SA wraz z opinią
11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf raport roczny Grupa ELZAB wraz z opinią
12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku
13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf opinia RN w sprawie podziału wyniku
14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf sprawozdanie Komitetu audytu Rady Nadzorczej za 2019
15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Społki za 2019
16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji w SPółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2020-08-04 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki