REKLAMA

Dofinansowanie na remonty i termomodernizację dla wspólnot mieszkaniowych

2018-03-27 09:44
publikacja
2018-03-27 09:44

Ocieplenie budynku, wymiana elewacji czy poprawa stanu technicznego to tylko przykładowe wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się wspólnoty mieszkaniowe. Są to nierzadko inwestycje trudne i wymagające wysokich nakładów pieniężnych, których zazwyczaj brakuje. Sprawdziliśmy, gdzie wspólnoty mogą szukać wsparcia finansowego i z jakich programów skorzystać.

Jeśli budynek wspólnoty mieszkaniowej wymaga remontu, pierwszym krokiem jest podjęcie stosownej decyzji o jego przeprowadzeniu. W dużej wspólnocie decyzja jest zatwierdzana w formie uchwały przez właścicieli. Z zasady uchwały są podejmowane większością głosów. Jeśli natomiast wspólnota ma status małej, czyli do siedmiu lokali, nieruchomością wspólną ma prawo zarządzać każdy z właścicieli, a więc podejmują wszelkie decyzje w formie zgody na wykonanie określonych prac.

Gdzie po dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych? / fot. Darek Golik / FORUM

Duża, jak i mała wspólnota, często boryka się z brakiem wystarczających środków na przeprowadzenie naglących prac remontowych. Ich zasoby finansowe zależą bowiem m.in. od uzbieranych pieniędzy w ramach funduszu remontowego. Najczęściej okazuje się, że posiadane zaplecze finansowe jest niewystarczające i trzeba sięgnąć po kredyt. Jednak przed podjęciem tego kroku warto sprawdzić, z jakiego dofinansowania mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe oraz czy istnieją programy lokalne, w ramach których można liczyć na wsparcie finansowe. 

Dofinansowanie remontów lub termomodernizacji

Wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania inwestycji, np. z wsparcia przedsięwzięć remontowych lub przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jak wskazuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, celem rządowych programów jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmuje dwa główne moduły – wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz remontowych.

Realizowane są one przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania, tj. premii, która przeznaczana jest na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia. Przy czym BGK współpracuje wyłącznie z określonymi bankami kredytującymi: Alior Bankiem, Bankiem BGŻ BNP Paribas, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Pekao, Bankiem Pocztowym, BPS, Bankiem Zachodnim WBK, Getin Noble Bankiem, ING Bankiem Śląskim, Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, PKO BP, SGB-Bankiem.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Ich głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, redukcja kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. W ramach programu najczęściej wykonywane są prace związane z ociepleniem przegród zewnętrznych, wymianą lub remontem okien, modernizacją lub wymianą systemu grzewczego, unowocześnieniem systemu wentylacji oraz usprawnieniem systemu wytwarzania ciepłej wody.

Należy pamiętać, że podjęte przedsięwzięcie w ramach programu musi spełniać warunek oszczędności energii. Oznacza to, że po przeprowadzonej modernizacji powinno zmniejszyć się roczne zapotrzebowanie na energię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania o:

 • co najmniej 10 proc. w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy,
 • 15 proc., w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego oraz
 • co najmniej 25 proc. w pozostałych budynkach.

Dodatkowo oczekiwane jest zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnych o co najmniej 25 proc. lub zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków o co najmniej 20 proc.

Wspólnotom, które skorzystają z programu, udzielane jest wsparcie w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez BGK i zasilanego ze środków budżetu państwa. Jej wysokość stanowi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:

 • 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Przedsięwzięcia remontowe

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie tzw. luki remontowej, co oznacza poprawę stanu przede wszystkim najstarszych budynków cechujących się wysokim zużyciem technicznym i funkcjonalnym. W ramach przedsięwzięć remontowych można zatem przeprowadzić prace związane z remontem budynków, wymianą okien, remontem balkonów lub przebudową, w wyniku której nastąpi ulepszenie.

Wspólnoty, które chcą otrzymać dofinansowanie w przedmiotowym programie muszą pamiętać, że przeprowadzona inwestycja musi spełniać wymogi odnoszące się do minimalnego poziomu efektywności pod względem uzyskiwanych oszczędności zużycia energii. Przy czym są one zróżnicowane w zależności od tego, czy jest to pierwsze, czy kolejne przedsięwzięcie remontowe, dodatkowo zależą od właściwości budynku związanych z zapotrzebowaniem na energię.

Dofinansowanie i w tym przypadku ma postać premii, której maksymalna wysokość wynosi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Należy mieć również na uwadze, że może ona ulec obniżeniu, jeśli w budynku znajdują się lokale inne niż mieszkalne.

Na wsparcie ze środków NFOŚIGW nie ma co liczyć

W chwili obecnej wspólnoty mieszkaniowe nie mają możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabory do programów, z których mogły korzystać, zostały bowiem zakończone.

– W ubiegłym roku NFOŚiGW udostępnił ok. 40 mln zł Bankowi Ochrony Środowiska w ramach Programu EKOkredyt Prosument II. Wspólnoty mieszkaniowe mogły składać wnioski na dopłatę m.in. do kredytu na zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Dofinansowanie miało formę kredytu wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) (…). Jednak BOŚ w związku z wyczerpaniem przekazanych środków zakończył przyjmowanie wniosków z dniem 31 stycznia 2018 r. – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW pracuje obecnie nad programem priorytetowym, którego tytuł roboczy brzmi „Termomodernizacja budynków mieszkalnych”. Ma on zostać uruchomiony w ramach Krajowego Pakietu Czyste Powietrze. Planowo, dotacje w nim udzielane będą przeznaczone na finansowanie zakupu m.in. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Fundusze europejskie dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 16 województw. Instytucjami, które wdrażają programy, są jednostki podległe Urzędom Marszałkowskim. Lista działań w ramach funduszy unijnych jest długa, jednak każdorazowo należy sprawdzić terminy naborów wniosków, które przeważnie nie trwają przez cały rok. Do przykładowych należą:

 • „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w województwie kujawsko-pomorskim,
 • „Efektywność energetyczna” w województwie lubuskim,
 • „Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) w województwie mazowieckim,
 • „Modernizacja energetyczna budynków” w województwie podkarpackim,
 • „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” w województwie śląskim,
 • „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych” w województwie dolnośląskim,
 • „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra” w województwie lubuskim,
 • „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” w województwie opolskim,
 • „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” w województwie podkarpackim,
 • „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” w województwie zachodniopomorskim.

Wspólnoty mogą skorzystać z dwóch typów programów, tj. efektywność energetyczna oraz rewitalizacja.

Działania w ramach efektywności energetycznej, jakie może zrealizować wspólnota, to m.in. ocieplenie, modernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje OZE. Wszystkie działania zaplanowane w takich projektach wspólnoty muszą odnieść do wcześniej przeprowadzonego audytu energetycznego. Natomiast kluczowym warunkiem finansowania jest ujęcie planowanego projektu w gminnym planie gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach rewitalizacji mogą liczyć na remonty czy odnowę części wspólnych budynków mieszkalnych. Możliwe są także działania poprawiające efektywność energetyczną, głownie z przeznaczeniem dla nieruchomości zabytkowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, celem przywrócenia lub nadania budynkom nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Wspólnoty, które chciałby skorzystać z takiego źródła finansowania, są zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie w trakcie trwania naboru w ramach określonego programu. Należy jednak pamiętać, że nie każdy pomiot może ubiegać się o środki. Dokumentacja konkursowa ściśle określa, które wspólnoty są wykluczone z możliwości skorzystania z dofinansowania, jaka jest maksymalna jego wysokość, dodatkowo wskazuje, jakie prace są finansowane, a co za tym idzie, jakie koszty będą kwalifikowane do wsparcia. Dokumentacja konkursowa opisuje również proces aplikowania, oceny wniosków oraz wnoszenia protestów.

Programy lokalne tylko dla nielicznych

Miasta oraz gminy oferują wspólnotom mieszkaniowym głownie programy, których środki pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych. Tylko nieliczne z nich oferują wsparcie ze środków budżetu miasta. Przykładem jest Warszawa, która do wspólnot skierowała program modernizacji obiektów zabytkowych oraz dotacje na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Pierwszy z nich opiera się na środkach z budżetu miasta (co roku radni głosują nad wysokością wsparcia), drugi natomiast finansowany jest środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Przykładowe programy lokalne, w ramach których wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na dofinansowanie 

Miasto

Nazwa

Warunki

Gdańsk

Wspólne podwórko 2018

Wspiera działania na rzecz poprawy jakości środowiska. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 tys. zł, termin składania dokumentacji konkursowej upływa 31 marca 2018 r.

Najładniejsza elewacja roku

Program skierowany dla wspólnot mieszkaniowych, których budynki zostały wybudowane przed 1990 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przeprowadziły remont lub modernizację elewacji. Pula nagród do podziału wynosi 50 tys. zł. Termin składania wniosków mija 13 kwietnia 2018 r.

Warszawa

Modernizacja obiektów zabytkowych

Dotacje przeznaczone są dla wspólnot, które mają w swoim posiadaniu obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. W 2018 r. na dofinansowanie remontów zarezerwowanych jest prawie 27 mln zł ze środków budżetu miasta. Dotacja jest przyznawana przez komisję, która rozpatruje wnioski i decyduje, kto ją otrzyma oraz w jakiej wysokości.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Środki przeznaczone są na inwestycje polegające na: modernizacji kotłowni (dotacja do 75% kosztów, nie więcej niż 15 tys. zł), likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (dotacja w wysokości 3 tys. zł), usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest (do 100% kosztów demontażu), wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (zakup kolektorów – do 40% kosztów, nie więcej niż 40 tys. zł; instalacja pompy ciepła – do 40% kosztów, maksymalnie 40 tys. zł; zakup instalacji fotowoltaicznych – do 40% kosztów, nie więcej niż 15 tys. zł.)

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji z UM

Również Gdańsk wyszedł z inicjatywą skierowaną do wspólnot mieszkaniowych. Przygotował dwa programy – „Wspólne podwórko 2018” oraz „Najładniejsza elewacja roku”, które są finansowane ze środków z budżetu miasta.

Kiedy dotacja nie przysługuje, zostają preferencyjne pożyczki

Wspólnoty mieszkaniowe, które nie kwalifikują się do programów, w ramach których można uzyskać dotacje do prac remontowych czy modernizacyjnych, mogą ubiegać się w BGK o preferencyjne pożyczki ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych województw. Obecnie trwa nabór wniosków w województwie wielkopolskim (pożyczka JESSICA 2) oraz pomorskim (pożyczki rewitalizacyjne). Natomiast w drugim kwartale br. z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będą mogły również skorzystać wspólnoty z województw mazowieckiego i śląskiego.

Preferencyjne pożyczki ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych

Nazwa

Warunki

JESSICA 2

Przeznaczona na finansowanie projektów rewitalizacyjnych oraz związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków. Warunki:
- oprocentowanie od 0,15 do 0,5% w skali roku,
- okres spłaty do 20 lat z możliwością karencji,
- minimalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł, maksymalna w – 10 mln zł,
- BGK nie pobiera opłat związanych z udzieleniem pożyczki ani prowizji,
- wymagany dokument przy aplikowaniu – audyt energetyczny. 
Pula środków na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych wynosi ok. 86 mln zł.

Pożyczki na rewitalizację

Przeznaczona na finansowanie inwestycji przyczyniających się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach gminnych Programów rewitalizacji. Służą głównie odnowie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Obecnie na Mazowszu przeznaczono ok. 40 mln zł na pożyczki. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków zostaną przedstawione przez BGK w kwietniu br.

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji z BGK

Wspólnoty mieszkaniowe mogą również skorzystać ze środków pochodzących z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (poprawa efektywności energetycznej, np. ocieplenie elewacji i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemów grzewczych, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem oraz wykorzystanie technologii OZE w budynkach), w których finansowanie dystrybuowane jest przez pośredników finansowych:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • Fundacja Rozwoju Śląska,
 • Alior Bank oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego,

Dodatkowo wspólnoty mieszkaniowe z Małopolski mają dostęp do pożyczki inwestycyjnej na działania zmierzające do ożywienia gospodarczego, zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele społeczne czy modernizacji, renowacji części wspólnych. Produkt oferowany jest przez konsorcjum w składzie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej, które podpisały umowę z BGK.

Wspólnoty mieszkaniowe planujące prace remontowe mogą starać się o dofinansowanie z różnych źródeł. Mogą liczyć na wsparcie w ramach inicjatyw rządowych realizowanych przez BGK, funduszy unijnych w postaci Regionalnych Programów Operacyjnych czy dofinansowanie z budżetów miast oraz gmin. Niestety, choć lista programów jest długa, nie wszystkie wspólnoty kwalifikują się na udział w nich. O dotację mogą ubiegać się tylko te, które spełniają warunki określone regulaminem akcji oraz wstrzelą się w moment naboru wniosków. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność pozyskiwania informacji o bieżących programach, które udzielane są przez różne instytucje, co niewątpliwie jest dość kłopotliwe i pracochłonne.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
bentley66
Jeśli szukasz dobrego brokera, podobno Hot forex jest ok.

Powiązane: Remont i wykończenie mieszkania

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki