REKLAMA

Co to jest UFG i jak działa? Sprawdź ważność OC pojazdu

2019-11-08 08:00
publikacja
2019-11-08 08:00

Wypadek komunikacyjny a sprawca nie ma OC - kto pokryje koszty szkody? Poszkodowane osoby mogą zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o wypłacenie świadczenia. Z UFG można skorzystać także w przypadku, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia.

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania? / YAY Foto

74 mln zł kosztują kierowców naprawy szkód spowodowanych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia OC, podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W bazie UFG sprawdzenie, czy właściciel pojazdu wykupił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest możliwe, jeżeli znamy numery rejestracyjne samochodu. 

Czym zajmuje się UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania od wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany. W Polsce zakup ubezpieczenia OC jest obowiązkowy dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1991 roku. W latach 1990-95 w Polsce istniały dwie instytucje, UFG zajmował się wypłatą ubezpieczeń samochodowych. Drugą instytucją był Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, który zajmował się wypłacaniem świadczeń w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń majątkowych oraz na życie. Po 1991 roku ich działania zostały połączone. UFG na dzień 8 listopada 2019 roku zrzesza 29 zakładów ubezpieczeń. 

Sprawdź UFG – w jakiej sytuacji wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania w przypadku, gdy sprawca zdarzenia:

 • nie posiada ubezpieczenia OC,
 • nie został zidentyfikowany.

Szkody na osobie i w mieniu są objęte UFG w przypadku, gdy sprawcą wypadku jest rolnik lub osoba pozostająca w nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz gdy sprawca wypadku samochodowego został zidentyfikowany, ale nie posiada OC. W tej sytuacji poszkodowany może liczyć na wypłatę świadczenia w maksymalnej wysokości odpowiednio 1 mln euro za szkody na mieniu oraz 5 mln euro za szkody na osobie. 

W sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie został zidentyfikowany, wypłata odszkodowania zależna jest od rodzaju zdarzenia oraz tego, jakie są jego skutki. Szkody na osobie pokrywane są z UFG w przypadku gdy nie ustalono sprawy zdarzenia. Fundusz wypłaca zadośćuczynienie, rentę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz pokrywa koszty leczenia.

Szkody w mieniu pokrywane są przez fundusz w sytuacji, gdy podczas szkody u któregoś z jej uczestników nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała bądź rozstrój zdrowia trwający powyżej 14 dni lub w przypadku śmierci uczestnika zdarzenia. Jeżeli tożsamość posiadacza pojazdu lub kierującego, który spowodował wypadek, nie została ustalona, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym wypłacone świadczenie zmniejszone zostanie o 300 euro. Przeliczenie następuje po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego na dzień ustalenia odszkodowania.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowania, jeżeli roszczenie może być pokryte z ubezpieczenie dobrowolnego autocasco. Jeżeli wysokość świadczenia z tego tytułu nie jest wystarczająca, to narodowy fundusz gwarancyjny dopłaca brakującą kwotę.

Kiedy jeszcze UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeniowego w wysokości:

 • 100% (nie wyżej niż do wysokości sumy gwarancyjnej) roszczenia z tytułu umów obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników oraz ubezpieczeń budynków składających się na gospodarstwo rolne od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • 50% świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych, nie więcej niż 30 tys. euro, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości.

Jak sprawdzić sprawcę wypadku - czy ma OC?

Na stronie ufg.pl w zakładce "Sprawdź OC dla pojazdu" można zidentyfikować, czy sprawca posiada obowiązkową polisę. W celu zweryfikowania, czy dana osoba posiada OC, należy w odpowiednie pole wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN oraz podać, na który dzień weryfikujemy pojazd. Baza UFG zawiera informacje o wszsytkich pojazdach i ich właścicielach na terenie Polski. 

Do gwarantowanego funduszu ubezpieczeniowego można zgłosić sprawę za pośrednictwem każdego zakładu ubezpieczeniowego w Polsce. Instytucja zajmuje się zebraniem odpowiedniej dokumentacji oraz przekazaniem sprawy do urzędu właściwego, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

O czym pamiętać?

Na miejscu wypadku, kolizji lub szkody dobrze sprawdzić, czy sprawca posiada polisę OC lub ubezpieczenie graniczne. Bazę UFG OC możemy sprawdzić z urządzenia mobilnego w ciągu kilku sekund. Jeżeli na miejsce zdarzenia zostaje wezwana policja, to uczestnicy nie są zobligowani do spisywania oświadczenia. W innym przypadku należy spisać oświadczenie, z dokładną datą i miejscem zdarzenia. Warto zanotować dane osobowe, adresy oraz numery telefonów, adresy e-mail osób biorących udział w zdarzeniu: poszkodowanych, sprawcy oraz świadków.

Zebrane informacje będą stanowić niezbędną dokumentację, na podstawie której ubiegać się można o wypłacenie świadczenia w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego OC. 

Kiedy otrzymamy odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma 30 dni na wydanie decyzji oraz wypłacenie świadczenia. Czas liczy się od dnia, w który UFG otrzyma komplet dokumentów od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w tym terminie fundusz nie może ustalić okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia, to wnioskodawca otrzyma decyzję do 14 dni od momentu wyjaśnienia odpowiednich czynników. Nie dotyczy to bezspornej części świadczeń, które powinny zostać wypłacone w ciągu 30 dni od otrzymania przez UFG kompletu dokumentów.

Inne zadania UFG

Oprócz wypłacania świadczeń w przypadku niezidentyfikowanego sprawcy wypadku samochodowego lub nieubezpieczonego rolnika oraz wypłaty odszkodowań w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeń UFG pełni inne funkcje.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuję się również kontrolowaniem, czy zobligowane osoby posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz karaniem osób posiadających gospodarstwo rolne oraz pojazdy mechaniczne bez polisy OC.

Kary za brak

Wysokość opłaty karnej w przypadku braku ubezpieczenia OC komunikacyjnego zależy od trzech czynników:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę,
 • rodzaju posiadanego pojazdu,
 • okresu bez ochrony ubezpieczeniowej.

Sprawca, który spowodował zdarzenie komunikacyjne, posiadający samochód osobowy, zapłaci grzywnę w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku samochodu ciężarowego, ciągników samochodowych i autobusów kwota opłaty wzrasta do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Właściciele pozostałych pojazdów, którzy nie wykupili ubezpieczenia, zostaną obciążeni karą w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na wysokość opłaty karnej wpływa okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • 20% pełnej opłaty karnej - do 3 dni,
 • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni,
 • 100% pełnej opłaty karnej – od 14 dni.

Wysokość, sposób obliczania oraz tryb nakładania opłat karnych są uregulowane przepisami ustawy. Ich wysokość nie podlega negocjacjom.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC - 2019 roku
procent kary do zapłaty  samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4 500 zł 6 750 zł 750 zł 230 zł
50% 2 250 zł 3 380 zł 380 zł
20% 900 zł 1 350 zł 150 zł
Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie www.ufg.pl

W 2019 roku posiadacz samochodu osobowego, który nie wykupił ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać obciążony opłatą karną w wysokości 4 500 zł, jeżeli jego pojazd był nieubezpieczony powyżej 14 dni. 

Wpłat z tytułu opłat karnych w przypadku wezwania dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego. W pozostałych sytuacjach na konto bankowego: CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 w tytule należy wpisać numer sprawy w UFG lub podać markę pojazdu, numer rejestracyjny oraz podać rok opłaty.

Zarząd, Rada i członkowie Funduszu

Prezesem zarządu UFG jest Małgorzata Ślepowrońska. Fundusz gwarancyjny posiada dwóch wiceprezesów: Zdzisława Cwalińska-Weychert oraz Hubert Stoklas. Drugim organem jest Rada Funduszu, w skład której wchodzi dziewięć osób: Jarosław Matusiewicz, Grzegorz Kulik, Paweł Bisek, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Michał Litwińczuk, Rafał Stankiewicz, Paweł Surówka, Arkadiusz Wiśniewski, Agnieszka Wrońska. 

Członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są krajowe oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe, które wykonują swoją działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego OC rolników. Przynależność do UFG jest obowiązkowa. Działalność funduszu finansowana jest z wpłat zakładów ubezpieczeniowych, których wysokość ustalana jest przez ministra finansów, opłat karnych oraz wpływów regresowych.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TFG został utworzony w 2016 roku jako część UFG. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności turystycznych przedsiębiorstw zajmujących się profesjonalnie organizowaniem imprez turystycznych lub ułatwianiem nabywania usług turystycznych. Firmy odprowadzają składki do TFG za każdego uczestnika imprezy turystycznej.

Wysokość składki zależy od miejsca, w którym odbywa się impreza turystyczna oraz od środka transportu, którym klienci będą przemieszczać się na i z miejsca docelowego. W przypadku niewypłacalności organizatora imprezy turystycznej fundusz:

 • zwraca środki klientom, gdy impreza nie zostanie zrealizowana,
 • pokrywa koszty powrotu klientów z wyjazdu,
 • zwraca część wpłat wniesionych w poczet zaliczki na imprezę, która się nie odbyła.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - kontakt

Siedziba UFG mieści się w Warszawie przy ulicy Płockiej 9/11. Centrum Obsługi Klienta czynne jest od godziny 8:00 do 17:00 w dni powszednie. Z funduszem można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 22 53 96 100 lub korzystając z odpowiedniego e-maila w zależności od sprawy:

 • opłaty karne za brak OC - oplaty@ufg.pl,
 • wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców - odszkodowania@ufg.pl,
 • zwrot wypłaconych odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców wypadków - regresy@ufg.pl,
 • centralna baza danych polis OC i AC - oi@ufg.pl,
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - tfg@ufg.pl
 • pozostałe - ufg@ufg.pl.

W ramach kampanii „Związek, na który nie jesteś gotowy”, UFG przypomina, że za szkody spowodowane pojazdem płaci nie tylko nieubezpieczony właściciel, ale również osoba, która prowadziła pojazd bez ważnego OC.

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki