REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 17:06
publikacja
2021-05-28 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_spr._fin._1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Skonsolidowany_raport_kwartalny_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Wybrane jednostkowe dane finansowe
II. Przychody ze sprzedaży 98 126 21 29
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (107) (91) (23) (21)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (144) (513) (31) (117)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (144) (513) (31) (117)
VI. Całkowite dochody ogółem (144) (513) (31) (117)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 3 - 1
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (4) - (1)
X. Przepływy pieniężne netto razem - (1) - -
XI. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,01 0,00 0,00
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,01 0,00 0,00
XIII. Na dzień 31 marca 2021 Na dzień 31 marca 2020 Na dzień 31 marca 2021 Na dzień 31 marca 2020
XIV. Aktywa razem 185 238 204 782 39 748 44 984
XV. Kapitały własne 158 527 156 072 34 017 34 285
XVI. Zobowiązania 26 711 48 710 5 731 10 699
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
XVII. Przychody ze sprzedaży 4 313 2 386 943 543
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (753) (1 694) (165) (385)
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (728) (1 655) (159) (376)
XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (728) (1 655) (159) (376)
XXI. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (728) (1 655) (159) (376)
XXII. Całkowite dochody ogółem (728) (1 570) (159) (357)
XXIII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (728) (1 570) (159) (357)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 870) 247 (409) 56
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 466 124 2 070 28
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 066) (84) (233) (19)
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 6 530 287 1 428 65
XXVIII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,01 -0,02 0,00 -0,01
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,01 -0,02 0,00 -0,01
XXX. Na dzień 31 marca 2021 Na dzień 31 marca 2020 Na dzień 31 marca 2021 Na dzień 31 marca 2020
XXXI. Aktywa razem 283 130 296 423 60 754 65 115
XXXII. Kapitały własne 129 645 131 180 27 819 28 816
XXXIII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 129 645 131 180 27 819 28 816
XXXIV. Zobowiązania 153 485 165 243 32 935 36 299
XXXV. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2021.pdfCZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2021.pdf CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2021
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2021.pdfCZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2021.pdf CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2021
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021.pdfCZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021.pdf CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki