REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 09:52
publikacja
2019-11-29 09:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_spr._fin._3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 4 661 1 529 1 082 359
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (10 669) (10 080) (2 476) (2 370)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 699) (18 949) (3 644) (4 455)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (14 484) (23 470) (3 362) (5 518)
V. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (14 484) (23 470) (3 362) (5 518)
VI. Całkowite dochody ogółem (14 484) (23 470) (3 362) (5 518)
VII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (14 484) (23 470) (3 362) (5 518)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 299 1 562 766 367
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 232 4 511 518 1 061
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 917) (5 646) (1 141) (1 327)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 614 427 143 100
XII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,23 -0,37 -0,05 -0,09
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,23 -0,37 -0,05 -0,09
XIV. NA DZIEŃ 30.09.2019 NA DZIEŃ 30.09.2018 NA DZIEŃ 30.09.2019 NA DZIEŃ 30.09.2018
XV. Aktywa razem 301 548 316 521 68 947 74 102
XVI. Kapitały własne 157 107 184 895 35 922 43 287
XVII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 157 107 184 895 35 922 43 287
XVIII. Zobowiązania 144 441 131 626 33 026 30 816
XIX. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
XX. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną - - - -
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 378 638 88 150
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 781) (771) (645) (181)
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 698) (40 084) (1 555) (9 424)
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (6 383) (40 317) (1 481) (9 479)
XXV. Całkowite dochody ogółem (6 383) (40 317) (1 481) (9 479)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 239 2 283 288 537
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 281 - 66
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 236) (2 570) (287) (604)
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 3 (6) 1 (1)
XXX. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,09 -0,54 -0,02 -0,13
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,09 -0,54 -0,02 -0,13
XXXII. NA DZIEŃ 30.09.2019 NA DZIEŃ 30.09.2018 NA DZIEŃ 30.09.2019 NA DZIEŃ 30.09.2018
XXXIII. Aktywa razem 213 526 235 751 48 822 55 193
XXXIV. Kapitały własne 166 912 192 303 38 164 45 021
XXXV. Zobowiązania 46 614 43 448 10 658 10 172


Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:•
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:-
za okres bieżący – 4,3086- za okres poprzedni –
4,2535


• pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec
okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:- za okres
bieżący – 4,3736- za okres poprzedni – 4,2714-
na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019.pdfCZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019.pdf CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2019.pdfCZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2019.pdf CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2019.pdfCZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2019.pdf CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
2019-11-29 Natasza Świtalska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki