REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki na 34 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych

2022-05-27 22:51
publikacja
2022-05-27 22:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki na 34 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. zawarł z DC24 ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Columbus; dalej: Pożyczkodawca) umowę (dalej: Umowa), na podstawie której, uzyskał prawo do pożyczki w łącznej wysokości 34 mln zł (pożyczka została wypłacona Columbus w dniu 27 maja 2022 r.; dalej: Pożyczka).

Środki z Pożyczki Columbus może przeznaczyć na realizację w ramach Grupy Kapitałowej Columbus projektów OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych lub - za uprzednią zgodą Pożyczkodawcy - w dowolnym innym celu związanym realizacją projektów OZE.

Pożyczka zostanie zabezpieczona przez Columbus w następujący sposób:
- zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w spółce Joint-Venture do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% transzy;
- zawarcie umowy poręczenia, na podstawie której spółka Joint-Venture udzieli poręczenia do wysokości stanowiącej 150% transzy;
- złożenie przez Columbus oraz spółkę Joint-Venture oświadczenia o poddaniu się egzekucji z całego majątku do kwoty wynoszącej 150% transzy, przy czym Pożyczkodawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu do 31 grudnia 2025 roku.

Z zastrzeżeniem możliwości konwersji Pożyczki na udziały w spółce Joint-Venture, Columbus zobowiązuje się spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami co do zasady w terminie 30 miesięcy od dnia wypłaty pełnej kwoty transzy na rachunek Columbus. Umowa przewiduje również warunki wcześniejszej spłaty Pożyczki na żądanie Pożyczkodawcy, wynikające m.in. z niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Columbus, w tym wykorzystaniem Pożyczki niezgodnie z celem jej przeznaczenia. Columbus ma również prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki zarówno w całości, jak i w części odpowiednio w odniesieniu do każdej z transz.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej rocznej stopy procentowej na rynkowym poziomie. Umowa weszła w życie w dniu podpisania i obowiązuje do dnia całkowitej i bezwarunkowej spłaty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki