38,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ciech SA (CIE)

Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Utworzenie dodatkowego odpisu aktualizacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 9 września 2019 roku oraz 40/2019 z dnia 18 września 2019 roku, spółka CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za III kwartał 2019 roku dodatkowego odpisu aktualizacyjnego związanego z utratą wartości aktywów spółki CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („Spółka Zależna”) w kwocie 36,8 mln zł („Dodatkowy Odpis”), który łącznie z odpisem utworzonym w I półroczu („Odpis”) wyniesie 73,7 mln zł. Emitent informował o utworzeniu Odpisu w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 9 września 2019 roku.

Decyzja o utworzeniu Dodatkowego Odpisu została podjęta w wyniku:
1. spełnienia się „Scenariusza 2” opisanego w wyżej wskazanym raporcie nr 37/2019, tj. braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy Spółką Zależną a jedynym dostawcą Pary – spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”) co do poziomu ceny pary technologicznej („Para”), potwierdzonego pismem CET informującym o braku możliwości dostaw Pary po cenie ustalonej w wypowiedzianej umowie,
2. analizy możliwych opcji dostaw Pary z nowego źródła, których prawdopodobieństwo realizacji, na dzień podejmowania decyzji, oceniono jako niewystarczająco wysokie.

Utworzenie Dodatkowego Odpisu nie będzie miało wpływu na skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną Grupy CIECH (liczoną jako EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe), skonsolidowane przepływy finansowe oraz na sprawozdanie jednostkowe Spółki. Wartość Dodatkowego Odpisu wpłynie na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej, skonsolidowaną EBITDA i skonsolidowany wynik netto Grupy CIECH za trzeci kwartał 2019 roku. Dodatkowy Odpis zostanie zaprezentowany w Rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy CIECH za III kwartały 2019 roku, który zostanie opublikowany w dniu 19 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że kontynuowane są analizy dotyczące możliwości pozyskania nowego źródła Pary o racjonalnym koszcie oraz długoterminowej współpracy w zakresie dostaw pozostałych surowców niezbędnych do produkcji (gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach). Wynik tych analiz może mieć wpływ na wysokość odpisów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za kolejne okresy sprawozdawcze.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Creation of an additional write-down


Text of the report:


With reference to Current Report No. 37/2019 of 9
September 2019 and Current Report No. 40/2019 of 18 September 2019,
CIECH S.A. (the “Company” or “Issuer”)
informs that today the Management Board of the Company has decided to
create an additional write-down in the amount of PLN 36.8 million (the “Additional
Write-down”), in the consolidated financial statements of the CIECH
Group for the third quarter of 2019, related to impairment of assets of
CIECH Soda Romania S.A. based in Romania (the “Subsidiary”),
which – together with the write-down created in the first half of the
year (the “Write-Down”) – will total PLN 73.7 million. The
Issuer informed on the creation of the Write-Down in its Current Report
No. 37/2019 of 9 September 2019.


The decision to create the Additional Write-Down was
made as a result of:


1.   1.
fulfilment of “Scenario 2” described in
the aforementioned report, No. 37/2019, i.e. failure to reach agreement
between the Subsidiary and the sole provider of Steam – S.C. CET Govora
S.A. based in Romania in composition bankruptcy (“CET”), as
to the level of the price of process steam (the “Steam”), as confirmed
by CET in its letter with information on the inability to supply the
Steam at the price agreed in the terminated contract,


2.    2.
analysis of possible Steam delivery
options from a new source, the probability of which, as at the date of
decision making, was assessed as insufficiently high.


The creation of the Additional Write-Down will have
no impact on the consolidated adj. EBITDA of the CIECH Group (calculated
as EBITDA adjusted for extraordinary one-off events), consolidated
financial flows and the separate financial statements of the Company.
The value of the Additional Write-Down will affect the consolidated
operating result, consolidated EBITDA and consolidated net result of the
CIECH Group for the third quarter of 2019. The Additional Write-Down
will be presented in the Extended Consolidated Quarterly Report of the
CIECH Group for Q3 2019 to be published on 19 November 2019.


At the same time, the Issuer informs that analyses
are continued with regard to the possibility of obtaining a new source
of Steam at a reasonable cost and long-term cooperation in the supply of
other raw materials necessary for production (guaranteeing cost
predictability in subsequent years). The result of these analyses may
affect the amount of write-downs to be recognised in the consolidated
financial statements of the CIECH Group for subsequent reporting periods.


Legal basis: Article
17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council
(EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse
Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-11-14 Mirosław Skowron Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.