REKLAMA
BADANIE

CI GAMES S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-26 20:19
publikacja
2023-01-26 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; “Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku:
1. Raport okresowy za rok 2022:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 18 kwietnia 2023.
2. Raporty okresowe za rok 2023:
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 25 maja 2023 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 7 września 2023 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 23 listopad 2023 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że stosownie do przepisu § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. W raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym publikowanych przez Spółkę zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać zatem odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 3/2023Date: 26
January 2023


Legal basis: Current and Periodic Information


Subject: Publication dates of periodic reports in
2023


The Management Board of CI Games S.A. with its
registered office in Warsaw (“Company”), acting pursuant to
the provisions of § 80 item 1 of the regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information to be
submitted by issuers of securities and on conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-Member State
(Journal of Laws of 2018, item 757 “Regulation”),
hereby informs about the dates of Company’s periodic reports publication
in 2023:


1.        
Periodic report for the year 2022:


-        
Individual and consolidated annual
report for 2022 - 18 April 2023.


2.        
Periodic reports for the year 2023:


-        
Consolidated quarterly report for Q1
2023 - 25 May 2023


-        
Consolidated mid-year report for the
1st half of 2023 - 7 September 2023


-        
Consolidated quarterly report for Q3
2023 - 23 November 2023


Moreover, the Management Board of the Company informs
that in accordance with § 79 item 2 of the Regulation, the Company shall
not publish quarterly reports for the 4th quarter of 2022 and 2nd
quarter of 2023. In the consolidated reports: quarterly and mid-year
reports published by the Company will present the quarterly and mid-year
abbreviated individual financial statements respectively. In accordance
with the provisions of § 62 items 1 and 3 of the Regulation, the Company
will not publish individual quarterly reports and separate individual
mid-year report.


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-01-26 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki