REKLAMA

CI GAMES S.A.: Informacja o treści projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r.

2022-09-05 21:42
publikacja
2022-09-05 21:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwaly_niepodjetej_na_NWZ_w_dniu_5_wrzesnia_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-05
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Informacja o treści projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 września 2022 r. nie podjęło uchwały o treści zaproponowanej przez Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia, o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Przyczyną niepodjęcia tej uchwały było oddanie niewystarczającej liczby głosów „za” uchwałą.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwały niepodjętej na NWZ w dniu 5 września 2022.pdfTreść uchwały niepodjętej na NWZ w dniu 5 września 2022.pdf Treść uchwały niepodjętej na NWZ w dniu 5 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report Number: 29/2022


Date: 5th September 2022Subject:
Information on the content of draft resolutions that were put to the
vote but were not adopted by the Extraordinary General Meeting on
September 5, 2022


The Management Board of CI Games S.A. with its
registered office in Warsaw (the "Company") informs that the
Extraordinary General Meeting of the Company on September 5, 2022 did
not adopt a resolution with the content proposed by the Chairman of this
General Meeting, as specified in the appendix to this current report.
The reason for not adopting this resolution was casting an insufficient
number of votes in favor of the resolution.Detailed
legal basis: § 19 (1)(8) of the regulation
of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic
information to be submitted by issuers of securities and on conditions
for recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-Member State (Journal of Laws of 2018, item 757).


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.Appendix: Draft resolution
not adopted.


Marek Tymiński –  President
of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki