Bohemia IZ – agent firmy inwestycyjnej Capital Partners a.s.

Podstawy prawne działalności Bohemia IZ w Polsce

 

Bohemia IZ s.r.o. Oddział w Polsce jest Agentem Firmy Inwestycyjnej Capital Partners a.s. z siedzibą w Pradze, działającym na podstawie decyzji udzielonej przez Komisje Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2008 r. Zgodnie z nią, Capital Partners a.s otrzymało notyfikację od KNF, a obecnie jest jednym z największych Domów Maklerskich w Czechach, działającym poprzez swoich agentów inwestycyjnych w Czechach, Słowacji, Polsce,  Słowenii i Bułgarii.

 

Jak wskazują na to Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku art. 79 oraz regulacje wprowadzone przez implementacje przepisów MiFID-u, agent firmy inwestycyjnej w Polsce, uprawniony jest, na podstawie umowy z firmą inwestycyjną, do wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług inwestycyjnych przez firmę inwestycyjną oraz czynności umożliwiających ich realizacje,  polegających w szczególności na doradzaniu klientowi w zakresie instrumentów finansowych lub usług danej firmy inwestycyjnej, także przyjmowania zleceń od klientów oraz odbierania innych oświadczeń woli dla firmy inwestycyjnej.

Obecnie, pomimo, że zgodnie z ustawą agent firmy inwestycyjny jest uprawniony do przyjmowania zleceń od klientów firmy inwestycyjnej, Bohemia IZ Oddział w Polsce nie świadczy tego typu usługi – klient w tej sprawie ma do dyspozycji konsultantów Domu Maklerskiego Capital Partners.

Pracownicy Bohemii przekazują ponadto obecnym lub potencjalnym klientom rekomendacje, opracowane na podstawie rzetelnych analiz przygotowanych przez analityków czeskiego DM Capital Partners a.s.

 

Inwestowanie za pośrednictwem domu maklerskiego

 

Bohemia IZ działa  jako agent firmy inwestycyjnej Capital Partners i zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniona do podpisywania umów w imieniu czeskiego DM Capital Partners a.s. Klienci zatem otwierają rachunki papierów wartościowych  i dokonują przelewów pieniężnych bezpośrednio na swoje rachunki prowadzone za pośrednictwem domu maklerskiego.

 

Czeski DM Capital Partners a.s. oferuje pośrednictwo na wielu giełdach światowych, również tych najbardziej płynnych, do których należą parkiety amerykańskie. To właśnie na tych giełdach dużej mierze inwestują klienci Capital Partners a.s. Jednocześnie warto podkreślić, że pośrednictwo w inwestowaniu na giełdach amerykański stanowi jeszcze margines oferty dostępnej na rynku polskim. Klient samodzielnie podejmuje decyzje, czy chce inwestować za pośrednictwem Capital Partners, jaką kwotę i na jakiej giełdzie.

Aktywne inwestowanie klientów, czy to osób prawnych czy fizycznych, może być najbardziej dochodowe na właśnie rynkach płynnych, gdzie obrót akcjami odbywa się w sposób ciągły, a zakup lub sprzedaż poszczególnych akcji nie powoduje dużych wahań kursów.

Zarówno przedstawicie Bohemii, jak również DM Capital Partners, starają się uczulać swoich klientów na ryzyka inwestycyjne związane z podejmowanymi przez nich decyzjami,   szczególnie dotyczącymi inwestowania na giełdach zagranicznych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom dom maklerski uruchomił w Pradze tzw. „zieloną linie”, za pośrednictwem której możliwe jest składanie zleceń, skrupulatnie sprawdzanych przez konsultantów i analityków.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji na rynku kapitałowym konsultanci zachęcają klienta do starannego przeanalizować celów finansowych, zakresu posiadanego doświadczenia, a także gotowości do podejmowania ryzyka. Jednocześnie wyraźnie podkreślane jest, że nie należy obrać kapitałem, na którego ewentualną stratę, ze względu chociażby na nieprzewidziane wydarzenia na rynkach gospodarczych, klient nie może sobie pozwolić. 

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl