REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: wyniki finansowe

2021-11-09 06:37
publikacja
2021-11-09 06:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_09_GK_BNPPARIBAS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_09_GK_BNPPARIBAS_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Rachunek zysków i strat 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
II. Wynik z tytułu odsetek 2 276 711 2 312 684 499 443 520 640
III. Wynik z tytułu prowizji 747 729 658 295 164 030 148 198
IV. Zysk brutto 778 336 845 865 170 744 190 424
V. Zysk netto 449 802 565 629 98 673 127 337
VI. Całkowite dochody ogółem 152 275 654 649 33 405 147 377
VII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 993 682 (1 654 661) 217 984 (372 504)
VIII. Wskaźniki 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
IX. Liczba akcji (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918
X. Zysk (strata) na jedną akcję 3,05 3,84 0,67 0,86
XI. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 127 616 365 119 577 288 27 545 677 25 911 695
XIII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 82 164 097 74 097 269 17 734 917 16 056 442
XIV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 303 134 1 539 848 281 278 333 676
XV. Zobowiązania razem 115 428 288 107 546 761 24 914 910 23 304 750
XVI. Zobowiązania wobec klientów 99 035 855 90 051 004 21 376 644 19 513 523
XVII. Kapitał akcyjny 147 519 147 419 31 842 31 945
XVIII. Kapitał własny razem 12 188 077 12 030 527 2 630 766 2 606 944
XIX. Adekwatność kapitałowa 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XX. Fundusze własne razem 15 703 566 15 748 450 3 389 576 3 412 596
XXI. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 89 374 691 84 447 701 19 291 306 18 299 320
XXII. Łączny współczynnik kapitałowy 17,57% 18,65% 17,57% 18,65%
XXIII. Współczynnik kapitału Tier1 12,85% 13,55% 12,85% 13,55%
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIV. Rachunek zysków i strat 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
XXV. Wynik z tytułu odsetek 2 224 036 2 268 186 487 888 510 623
XXVI. Wynik z tytułu prowizji 713 230 629 516 156 462 141 719
XXVII. Zysk brutto 773 441 835 631 169 670 188 120
XXVIII. Zysk netto 447 944 559 134 98 266 125 874
XXIX. Całkowite dochody ogółem 150 417 648 154 32 997 145 915
XXX. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 128 379 (1 733 702) 247 533 (390 298)
XXXI. Wskaźniki 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
XXXII. Liczba akcji (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję 3,04 3,79 0,67 0,85
XXXIV. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXV. Aktywa razem 122 832 468 115 668 150 26 513 084 25 064 607
XXXVI. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 77 600 240 70 446 975 16 749 820 15 265 445
XXXVII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 303 134 1 539 848 281 278 333 676
XXXVIII. Zobowiązania razem 110 623 389 103 614 612 23 877 785 22 452 677
XXXIX. Zobowiązania wobec klientów 99 962 408 91 466 551 21 576 638 19 820 263
XL. Kapitał akcyjny 147 519 147 419 31 842 31 945
XLI. Kapitał własny razem 12 209 079 12 053 538 2 635 299 2 611 931
XLII. Adekwatność kapitałowa 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XLIII. Fundusze własne razem 15 738 641 15 788 897 3 397 147 3 421 361
XLIV. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 85 632 618 81 145 805 18 483 589 17 583 818
XLV. Łączny współczynnik kapitałowy 18,38% 19,46% 18,38% 19,46%
XLVI. Współczynnik kapitału Tier1 13,46% 14,16% 13,46% 14,16%


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje
następujące kursy:


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:


- na dzień 30.09.2021 r. - 1 EUR = 4,6329 PLN


- na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów
ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:


- dla okresu od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r. - 1 EUR = 4,5585 PLN


- dla okresu od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. - 1 EUR = 4,4420 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021_09_GK BNPPARIBAS.pdf2021_09_GK BNPPARIBAS.pdf Skonsolidowany Raport Śródroczny Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank
Polska S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku
2021_09_GK BNPPARIBAS_EN.pdf2021_09_GK BNPPARIBAS_EN.pdf Interim Consolidated Report of the Capital Group of BNP Paribas Bank Polska
S.A for the period of 9 months ended 30 September 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-11-09 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowośc i Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki