REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-06-17 15:58
publikacja
2021-06-17 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. powołało Panią Małgorzatę Chruściak, Panią Geraldine Conti i Panią Khatleen Pauwels na członków Rady Nadzorczej Banku, z dniem 1 lipca 2021 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, o której mowa w § 16 ust.1 Statutu Banku.
Jednocześnie Bank informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Banku wybrała Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, od dnia 1 lipca 2021 r.
Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Banku.

Pani Małgorzata Chruściak
Pani Małgorzata Chruściak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz praktykującym coachem i mentorem biznesu. Od 2003 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, zdobytym w pracy w największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie (White & Case, CMS Cameron McKenna oraz EY Law), w tym na pozycji partnera i szefa praktyki bankowej.
Od wielu lat jest uznawana za czołowego eksperta, rekomendowana w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych (Chambers Europe, IFRL i Legal 500). Współpracuje z Europejskim Kongresem Finansowym (EFC), w szczególności w związku z przygotowaniem stanowiska EFC dot. Emisji pożyczki walutowej.
W 2017 r. dołączyła do zespołu EY Law, wspierając rozwój praktyki bankowej i finansowej w EY Law Polska. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz procesów restrukturyzacji.
Ponadto jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Członkiem Europejskiej Rady Mentoringowej i Coachingowej oraz Członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Jest także trenerem i mentorem uznanym przez Europejską Radę Coachingu i Mentoringu. W 2020 r. założyła własną firmę „Mentoring dla prawników” łącząc praktykę prawniczą i coaching / mentoring.
Pani Małgorzata Chruściak spełnia wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Małgorzata Chruściak nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.
Ponadto Pani Małgorzata Chruściak nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Geraldine Conti
Pani Geraldine Conti jest absolwentką Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie SDA Bocconi i London Business School. Była uczestniczką programu szkoleniowego Women on Board w Europejskiej Szkole Biznesu.
Karierę zawodową rozpoczęła w latach 1996-1997 we Włoskim Stowarzyszeniu ds. Organizacji Międzynarodowych współpracujących z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W latach 1997-1998 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch jako Analityk ds. finansowania projektów a następnie Konsultant ds. rozwoju biznesu. W okresie 1998-2000 związana była ze spółką Abbott – Diagnostic Division gdzie piastowała stanowisko Specjalisty ds. Kontrolingu odpowiedzialnego za obszar Włoch.
W latach 2000-2009 działalność zawodową związała z Banca Nazionale del Lavoro, gdzie pełniła różne funkcje, m.in. HR Biznes Partner w obszarze „e-usług”, Menedżer ds. Budżetu, Planowania i Kontroli HR, HR Menedżer ds. Rozwoju Talentów, Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów oraz Dyrektor ds. Międzynarodowej Mobilności w procesie integracji z BNP Paribas. Od listopada 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Systemu Wynagrodzeń i Finansów HR w Obszarze IRB. Odpowiada za kwestie HR na terenie USA oraz Regionu Azji i Pacyfiku w Obszarze IRB.
Pani Geraldine Conti spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Geraldine Conti nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.
Ponadto Pani Geraldine Conti nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Khatleen Pauwels
Pani Khatleen Pauwels uzyskała tytuł inżyniera komercyjnego w Wyższej Szkole Handlowej EHSAL w Brukseli w 2000 r.
W tym samym roku rozpoczęła pracę w Siemens IT Services, gdzie powierzono jej zadanie stworzenia portfolio e-commerce, a następnie, po przejściu do Siemens Business Services, zajmowała stanowiska kolejno Kierownika Projektu, Kierownika ds. Portfela Sprzedaży i Dyrektora ds. Ofertowania i Przetargów. Objęła także kierownictwo zespołu IT ds. outsourcingu i przedsprzedaży, którego zadaniem było wypracowywanie umów outsourcingowych dla innych obszarów biznesu.
W 2007 r. Khatleen Pauwels przeszła do Fortis Bank na stanowisko IT Sourcing Engagement Manager. Następnie kontynuowała karierę w BNP Paribas Fortis i w 2010 r. awansowała na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Zarządzania Zasobami IT i Zaopatrzenia Strategicznego. Od 2013 r. kierowała kilkunastoma inicjatywami dotyczącymi usprawnienia procesów w zakresie Kanałów Dystrybucji i CRM, a następnie w 2015 r. została Dyrektorem ds. Kanałów Dystrybucji i Zarządzania Danymi w obszarze operacji.
W 2018 r. objęła kierownictwo działu operacyjnego prowadzącego obsługę Klientów Indywidualnych i Biznesowych.
Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Operacji E2E (zwanego Centrum Obsługi Klientów) i jest również członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis.
Pani Khatleen Pauwels spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Khatleen Pauwels nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.
Ponadto Pani Khatleen Pauwels nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Podstawa prawna
§5 pkt 5) oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 35/2021


date: 17 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby
announces that the Bank’s Extraordinary General Meeting held on 17 June
2021 appointed Ms Małgorzata Chruściak, Ms Geraldine Conti and Ms
Khatleen Pauwels as members of the Bank’s Supervisory Board effective as
of 1 July 2021 until the end of the current 5-year term, pursuant to §
16 item 1 of the Bank’s Articles of Association.


At the same time, the Bank hereby informs that on 17 June 2021 the
Supervisory Board of the Bank appointed, as of 1 July 2021, Ms Lucyna
Stańczak-Wuczyńska as the Chairperson of the Supervisory Board.


Hereby, the Bank discloses information on the expertise and professional
experience of the newly appointed members of the Supervisory Board.

Ms Małgorzata Chruściak


Ms Małgorzata Chruściak graduated of the Faculty of Law and
Administration of the University of Warsaw. She also completed coaching
and mentoring post-graduate studies at SWPS in cooperation with
Laboratorium Psychoedukacji and is an active business coach and mentor.
Entered into the list of the Warsaw Bar Association as Attorney since
2003.


She is a lawyer with over 20 years of experience in supporting business
gained in several biggest international law firms (White & Case, CMS
Cameron McKenna and EY Law) including in her capacity as a Partner and
the head of banking practise.


She has been considered a leading expert for years, recommended in the
most prestigious lawyers rankings (Chambers Europe, IFRL and Legal 500).
She cooperates with the European Financial Congress (EFC), in particular
in connection with preparing the EFC standpoint regarding the FX loan
issue.


In 2017 she joined the EY Law team, where she has been supporting
development of the banking and finance legal practice at EY Law Poland.
She specializes in consulting in the scope of banking and finance as
well as restructuring processes.


Moreover, she is a member of the Warsaw Chamber of Advocates, the
European Mentoring and Coaching Council and the Restructuring
Practitioners Association. She is also a coach and a mentor recognized
by the European Coaching and Mentoring Council. In 2020, she established
her own business ‘Mentoring for lawyers’ and now combines her legal
practice with coaching / mentoring skills.


Ms Małgorzata Chruściak meets the requirements of Article 22aa of the
Banking Law Act of 29 August 1997 (as amended).


On the basis of the representation submitted, it should be stated that
Ms Małgorzata Chruściak neither runs any other activity competitive to
the Bank nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is
a member of a body of any company competitive to the Bank nor is a
member of a body of any other legal entity competitive to the Bank.


Furthermore, Ms Małgorzata Chruściak has not been entered into the
Register of Insolvent Debtors.

Ms Geraldine Conti


Ms Geraldine Conti is a graduate of University La Sapienza in Rome. She
also completed postgraduate studies at Bocconi SDA University and London
Business School. She participated in the Women on Board training program
at the European Business School.


Ms Geraldine Conti had made her first steps in business at the Italian
Society for International Organization working for the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE) from 1996 through 1997. From
1997 through 1998 she was employed at the Italian Ministry for Foreign
Affairs as Consultant for business development and then Researcher for
Project Funding. From 1998 through 2000 she had been working at Abbott –
Diagnostic Division as Controller for Italy.


Between 2000-2009 she had been professionally active at Banca Nazionale
del Lavoro, where she held a variety of positions, i.e. HR Business
Partner for “e-Services” Division, HR Budget, Planning and Control
Manager, HR Talent Development Manager, Compensation & Benefits
Specialist, and finally Head of International Mobility during the
integration process with BNP Paribas. Since November 2009 she has held
the position of Head of Reward and HR Financials for International
Retail Banking for IRB Area. She is responsible for HR matters in the
IRB US and the APAC Region.


Ms Geraldine Conti meets the requirements of Article 22aa of the Banking
Law Act of 29 August 1997 (as amended).


On the basis of the representation submitted, it should be stated that
Ms Geraldine Conti neither runs any other activity competitive to the
Bank nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is a
member of a body of any company competitive to the Bank nor is a member
of a body of any other legal entity competitive to the Bank.


Furthermore, Ms Geraldine Conti has not been entered into the Register
of Insolvent Debtors.

Ms Khatleen Pauwels


Ms Khatleen Pauwels obtained a Master’s degree as a Commercial Engineer
from the Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) in Brussels in
2000.


She then joined Siemens IT Services in 2000, with the specific mission
of setting up the company’s e-business portfolio, subsequently holding
several positions in Siemens Business Services as Project Manager, Sales
Portfolio Manager and Proposal Manager. She was also in charge of the IT
outsourcing pre-sales team, shaping outsourcing deals for the larger
accounts.


In 2007, Ms Khatleen Pauwels joined Fortis Bank as IT Sourcing
Engagement Manager, and in 2010 became Head of the BNP Paribas Fortis IT
Resource Management and Strategic Sourcing team. From 2013 onwards she
coordinated a number of initiatives for Channels- and CRM process
improvements, before being appointed Head of the operational teams for
Channels & Data Management in 2015.


In 2018 she took charge of the operational department dealing with
Customers and Accounts Management.


As from January 2020 she took over as Head of the Bank’s Operations
Department (called Client Service Center), simultaneously joining the
Executive Committee of BNP Paribas Fortis.


Ms Khatleen Pauwels meets the requirements of Article 22aa of the
Banking Law Act of 29 August 1997 (as amended).


On the basis of the representation submitted, it should be stated that
Ms Khatleen Pauwels neither runs any other activity competitive to the
Bank nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is a
member of a body of any company competitive to the Bank nor is a member
of a body of any other legal entity competitive to the Bank.


Furthermore, Ms Khatleen Pauwels has not been entered into the Register
of Insolvent Debtors.

Legal basis


§5 point 5) and §10 of the Ordinance of the Minister of Finance dated
March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the
securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item
757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-06-17 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający,
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki